Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Bidrag ges ej för att rusta upp bostäder som inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden.

Kommunens beslut om bostadsanpassning kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen med överklagandet ska skickas till kommunen och ha inkommit dit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Kommunen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten. I överklagandet bör du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.