Om LSS-verksamheten

LSS är en förkortning på den lag som reglerar vad du som har en funktionsnedsättning har rätt till. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag för dig med betydande och varaktig funktionsnedsättning.

Målet är att du ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få.

Rätt till stödinsatser enligt LSS har du som:

  • Tillhör någon av nedanstående personkretsar
  • Har behov av insatsen
  • Om ditt behov inte tillgodoses på något annat sätt

Personkretsar

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Varaktig fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om den förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

Ditt stöd behovsprövas

Du ansöker om insatser hos biståndshandläggare som utreder och beslutar om behovet. Alla beslut kan överklagas. Har du inte rätt till eller behov av insatser enligt LSS kan du istället ha rätt till annat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller annat stöd.

Vad kostar insatserna?

Insatser beviljade enligt LSS är i princip avgiftsfria för dig. Kommunen har dock rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, resor, kost, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt de regler som kommunen bestämmer. Det betyder att du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter.

Kontakt

LSS-verksamheten i Högsby kommun tillhör socialförvaltningen och i dagsläget är vi två enhetschefer som arbetar inom området. Vill du komma i kontakt med någon av oss så hittar du våra kontaktuppgifter här på sidan.