1. Anlita professionella snöröjare. De vet hur ett tak ska skottas för att klara konstruktionen och undvika olyckor, och de känner till Arbetsmiljöverkets regler.
 2. Se upp med var snön hamnar när den skottas ned från taket. Det kan hända att intilliggande tak och väggstrukturer inte klarar den extra belastningen, och det kan finnas människor nedanför.
 3. Undvika att skapa rännor i snölagret parallellt mot taknocken. Det kan göra snön på taket instabil så att stora mängder snö sätts i rörelse samtidigt.
 4. Undvik att stora mängder snö är i rörelse samtidigt.
 5. Taket ska skottas jämnt. Snedfördelning kan göra mer skada än en stor, jämnt fördelad last.
 6. Ta inte bort all snön, det är lätt att skada papp, plåt och tegel.

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. När snöns tyngd beräknas ska man ta hänsyn till byggnadens form och snöanhopning till följd av vindpåverkan, ras och glidning. Mängden snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder. Reglerna uppdaterades senast 2006 i Boverkets konstruktionsregler. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare i vissa områden.

Tidigare undersökningar av rasade tak har visat att rasen i huvudsak beror på konstruktionsfel, att byggnaden har uppförts felaktigt, eller de har underhållits på fel sätt.

Det finns inga tecken som tyder på att byggreglerna skulle vara felaktiga.

Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla byggnaderna, och för att taken skottas vid behov.

Snö och densitet

Snödjupet förändras, även om ingen ny snö har fallit, på grund av att snön omvandlas, packas, smälter och avdunstar. Det är dock inte enbart snödjupet som är intressant utan även snöns massa eller vatteninnehåll. Nyfallen snö har en densitet av 30-100 kg/kubikmeter. Ett decimeterdjupt täcke av nyfallen snö på en yta av en 1 m² väger alltså 3-10 kg, motsvarande 3-10 mm nederbörd i smält form.

Vill man räkna om vatteninnehållet till snölast på marken eller tak gäller att 1 mm vatten (smält vatten) på en yta av 1 m², motsvarar 1 liter eller 1 kg vatten. Det innebär till exempel att 1 dm vindpackad snö med densitet 200 kg/kubikmeter motsvarar 20 mm vatten eller 20 kg på en yta av 1 m².

Snö kg/m³

 • Mycket fluffig snö < 30
 • Nyfallen fluffig snö 30-100
 • Våt nysnö 100-200
 • Vindpackad nysnö 200
 • Packad senvintersnö 200-300
 • Vårsnö under avsmältningens slutskede 400

Läs mer hos: