Verksamheten präglas av en helhetssyn på individen och att den enskilde har ett eget ansvar, resurser och möjligheter att lösa sina sociala problem.

Individ- och familjeomsorgen ska också genom förebyggande och rådgivande insatser bidra till goda levnadsförhållanden i kommunen. Det förebyggande arbetet med barn och ungdom ska ha hög prioritet.