I en detaljplan prövas om ett område är lämpligt för en viss användning, så som exempelvis bebyggelse för bostäder. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark, vattenområden, samt gränserna för dessa. Detaljplanen reglerar inte endast vad marken får användas till utan även bebyggelsens egenskaper som byggnadshöjder med mera. Behov av att ta fram en ny eller ändra en gällande detaljplan kan uppstå när det ska byggas nytt eller när befintlig bebyggelse ska förändras.

Detaljplanekartan är juridisk bindande och är ett viktigt underlag för bygglovsbeslut. En detaljplan gäller till dess den upphävs eller en ny plan tas fram för berört område. Kommunen har så kallat kommunalt planmonopol vilket innebär att det är kommunen som upprättar, upphäver och antar (godkänner) detaljplaner.

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att ansöka om planbesked för att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Detaljplaneprocessen

I syfte att säkra insyn för berörda, ta vara på boendes lokalkännedom, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, samt för att förankra förslaget sker framtagningen av detaljplaner enligt en väl definierad process. Regler för hur handläggningen av detaljplaner ska genomföras har ändrats över tiden. Äldre bestämmelser avseende planers handläggning fortsätter att gälla för detaljplaner som redan påbörjats innan lagändringen trädde i kraft, (1 januari 2015).

För planer som initierats efter 1 januari 2015 gäller:

Beroende på detaljplanens art och omfattning sker handläggningen enligt standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 5 kap. Det är myndighetsnämnden som i samråd med sökande avgör handläggningssättet, och som ansvarar för kommunens hantering av planer enligt PBL. Under nämnden lyder miljö- och byggkontoret, som svarar för det praktiska utförandet inom nämndens ansvarsområden.

Avgifter

Enligt PBL får avgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för att upprätta eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser i samband med bygglov. Nya detaljplaner och områdesbestämmelser regleras med planavtal med den eller de som berörs av planen när det gäller kostnader.

För mer information om detaljplaner och planprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL finns utförlig vägledning på Boverkets sida; PBL Kunskapsbanken (se länk till höger).