Fullmäktiges inriktningsbeslut 2024-06-12, KF § 92, är att ta fram en ny översiktsplan som en varsam uppdatering av den nuvarande översiktsplanen, med tyngdpunkt på vissa fokusområden där aktuell plan inte ger tillräckligt stöd och vägledning.

Högsby kommun tackar för de synpunkter som kommit in och ser fram emot att i samverkan med en bred samrådskrets se över översiktsplanen utifrån den angivna inriktningen i beslutet. Den formella delen av planeringsarbetet med samråd, granskning och antagande bedöms ske kommande mandatperiod, men utarbetande av projektplan och tidig dialog kan påbörjas redan under år 2025.