Huvudinriktningen är att du i första hand ska få hjälp i det egna hemmet genom utökad hemtjänst. Först när detta inte är tillräckligt kan korttidsboende beviljas. Korttidsboende kan användas för flera syften;

Som tillfällig vistelse vid stora vård och omsorgsbehov då hemtjänst inte är tillräckligt. Det kan vara till exempel efter sjukhusvistelse. Vid behov av träning och rehabilitering som inte kan utföras i det egna hemmet.

Som avlösning för närstående som vårdar en anhörig, kan korttidsvistelse beviljas vid enstaka tillfällen eller som växelvis boende. Vid växelvis boende bör tiden på korttidsboende inte överstiga tiden i hemmet.