Hur man överklagar
Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut om du tycker att de inte fattats på ett riktigt sätt: genom laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning (kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär skiljer sig åt i flera hänseenden.

Laglighetsprövning innebär förenklat att en invånare i kommunen begär att en domstol ska pröva om ett beslut som kommunen fattat är lagligt utifrån kommunallagen.

Förvaltningsbesvär kan bara åberopas av den som berörs direkt av ett visst beslut exempelvis ett beslut av avslag på ett bygglov, en ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) eller dispens från kommunens sophämtning. Vid en prövning av förvaltningsbesvär prövas hela ärendet inte bara beslutets eventuella laglighet.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Kommunallagen ger den som har fyllt 18 år och som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt här rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning. Detta berör exempelvis de flesta beslut som fattats av kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktige och beslut som fattats på delegation. Detta så länge det inte handlar om beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild (angående dessa se avsnittet om förvaltningsbesvär nedan).

Om du vill överklaga ett allmänt beslut genom laglighetsprövning ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ert överklagande direkt till Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet måste vara skriftligt och i skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets nummer, diarienummer. Du måste också ange varför du tycker att beslutet är olagligt. Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som ni har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Länk till Sveriges Domstolar  Så begär du laglighetsprövning - Sveriges Domstolar

Förvaltningsbesvär
Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som berörs av ett beslut som kommunen fattat. Förvaltningsbesvär kan gälla exempelvis bygglov, socialt stöd enligt till exempel LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller serveringstillstånd.

Det är bara den person som direkt berörs av beslutet som kan anföra ett förvaltningsbesvär. Om beslutet gäller barn eller personer som inte kan föra sin egen talan, får förälder, vårdnadshavare, god man eller förvaltare överklaga.

 Om du vill överklaga ett beslut, fattat av kommunstyrelsen, någon nämnd/förvaltning eller enskild delegat, genom förvaltningsbesvär måste du göra detta inom tre veckor räknat från den dag du fick del av beslutet. Överklagandet ska göras skriftligt och i skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas till exempel genom att ange ärendets nummer, diarienummer. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

 Överklagandet ska skickas in till den myndighet; kommunstyrelse, nämnd eller förvaltning i Högsby kommun som har fattat beslutet.

Myndigheten i Högsby gör först en så kallad rättidsprövning, det vill säga en prövning av om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid prövar myndigheten om beslutet ska ändras på det sätt du begärt. Om myndigheten vidhåller sitt beslut skickas överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt ett eget yttrande till besvärsmyndigheten.

I de flesta ärenden, gällande beslut fattade av Högsby kommun, är Förvaltningsrätten i Växjö besvärsmyndighet. Skolväsendets Överklagandenämnd hanterar vissa skolfrågor. Kammarrätten tar bland annat hand om besvär gällande tryckfrihetsförordning som till exempel avslag på begäran om utlämnande av handling.

Alla överklaganden ska vara skriftliga.

 

Överklagande av detaljplan

Överklagande av detaljplan kan göras direkt till mark- och miljödomstolen. Se länk nedan för beskrivning av hur du går tillväga.