Hos vem ska beslutet överklagas?

Myndighetsnämndens beslut kan skriftligen överklagas till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelse ska lämnas eller skickas till:

Myndighetsnämnden
Högsby kommun
579 80 Högsby

När ett överklagande inkommit gör Myndighetsnämnden en prövning om överklagandet inkommit inom föreskriven tid, och om så är fallet skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen. Har tid för överklagande gått ut kommer däremot överklagandet att avvisas.

Tid för överklagande

Myndighetsnämnden ska ha fått den skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag beslutet delgavs.

Hur överklagandet utformas

Ange vilket beslut som överklagas och dess diarienummer (dnr).

Ange i texten varför ärendet överklagas och hur beslutet ska ändras.

Bifoga eventuella handlingar som styrker ståndpunkten.

Underteckna överklagandet

Underteckna skrivelsen med namnförtydligande. Ange adress och telefonnummer dagtid om något behöver förtydligas.

Ombud kan underteckna skrivelsen om kopia av fullmakt bifogas.

Upplysningar

För mera information kontaktas personalen på Miljö- och Byggkontoret via kommunens växel på 0491-290 00 eller miljoochbygg@hogsby.se

Överklagande av detaljplan

Överklagande av detaljplan kan göras direkt till mark- och miljödomstolen. Se länk nedan för beskrivning av hur du går tillväga.