Åtalsanmälan

Redan vid misstanke om brott mot miljöbalkens bestämmelser har myndighetsnämnden skyldighet att göra en åtalsanmälan. Tillsynsmyndigheten har inte möjlighet att göra någon bedömning av brottet i det enskilda fallet, utan det görs av miljöåklagaren som beslutar om ärendet ska gå vidare till åtal eller inte.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). Avgiften tas ut av en verksamhetsutövare eller privatperson som har överträtt vissa särskilt angivna bestämmelser i miljöbalken eller i författningar som har meddelats med stöd av balken. Om du bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift, avgiften tillfaller staten. Du måste betala miljösanktionsavgiften även om du brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om du inte känt till vilka regler som gäller.

En miljösanktionsavgift ska betalas till kammarkollegiet inom 30 dagar från delgivning av beslutet. Du måste betala avgiften även om du överklagar beslutet. Om du får rätt i din överklagan betalas avgiften tillbaka med ränta. Beslut om miljösanktionsavgift överklagas till miljödomstolen. Information om hur en överklagan går till skickas med beslutet.