Det främsta verktyget för detta är kommunens översiktsplan. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.

Kommunens strategiska planering är dock en kontinuerlig process som inte upphör i och med att det finns en översiktsplan. I takt med samhällets utveckling så ställs kommunen inför nya utmaningar och behöver ha väl underbyggda och avvägda svar på dessa. Detta kan göras som tematiska eller fördjupade tillägg till översiktsplanen, men också i separata planeringsdokument som inte ingår i den formella översiktsplanen.