Planens syfte är att identifiera intressanta områden för etablering av vindkraftverk, och att ta fram riktlinjer för hur etablering av vindkraft lämpligast bör ske. Därigenom kan vindbruksplanen underlätta hanteringen av vindkraftsärenden i kommunen.

Arbetet har utförts genom att kommunen delats in i olika områden baserat på lämpligheten för vindkraft. I ett första steg har områden som berörs av skyddsavstånd uteslutits, exempelvis till befintlig bebyggelse, detaljplanelagda områden eller områden som har stora natur- och kulturvärden. För resterande områden har en översiktlig inventering av förutsättningar för vindkraften genomförts genom landskapsanalys, fältstudier och avvägning mot till vindkraften motstående intressen.