En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt liv är det viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov. Tillgänglighetsplanen ska vara ett underlag för att en god tillgänglighet och användbarhet i byggnader och deras omgivning skapas. Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet.

Fastighetsägaren har ansvar för att alla enkelt avhjälpta hinder mot lokalens och platsens tillgänglighet och användbarhet åtgärdas. Olika tillgänglighetskrav gäller för befintliga byggnader och för nybyggnation.

Kartor över prioriterade stråk för arbetet med tillgänglighet i tätorterna finns i bilaga 1 till Tillgänglighetsplanen, och riktlinjer för tillgängligheten finns i bilaga 2. I bilaga 3 finns en checklista för inventering av enkelt avhjälpta hinder.

Som bilaga finns även Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN 1 och BFS 2004:15 ALM 1, bilaga 4-5.

På länkarna här intill kan man läsa om Högsby kommuns tillgänglighetsplan.