Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utformad, av installationer och av material. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och sköts. Fastighetsägare ska underhålla och sköta fastigheten så att den inte ger upphov till besvär eller sjukdomar hos de boende. Detta ska kontrolleras av fastighetsägaren själv.

Det finns många områden som du som fastighetsägare bör ha kontroll över. Några vanliga områden är förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial, fukt och mögel, buller, radon, PCB, ventilation, avfallshantering, cisterner, inomhustemperatur, vattentemperatur, skadedjur och energianvändning.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken. En del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarnas egenkontroll är utformad och fungerar.

Om tillsynsmyndigheten begär det ska fastighetsägaren lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder. Fastighetsägaren ska fortlöpande bedriva planering och kontroll av sin fastighetsförvaltning för att undvika olägenheter för människors hälsa.