I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå exempelvis skulle vilja bygga till ditt hus, riva och bygga nytt eller anlägga en brygga eller liknande kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen (eller Länsstyrelsen i statligt skyddade områden) beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara växt- och djurliv inom dessa miljöer. Det generella strandskyddet gäller inom 100 meter från kust, sjöar och vattendrag. I vissa fall kan strandskyddet utökas, vilket inom Högsby kommun berör sjöarna Kleven, Kvillen och Allgunnen.

Reglerna för strandskyddet i miljöbalken har från och med den 1 juli 2009 förändrats för att göra strandskyddet mer ändamålsenligt och för att bättre kunna ta hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.

Frågan om strandskydd har också lyfts in i plan- och bygglagen. Dels ska kommunen i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, dels kan kommunen själv upphäva strandskyddet i detaljplan. Lagstiftningen är nu mer flexibel, framför allt i landsbygdsområden där tillgången till stränder är god och exploateringsgraden är låg.

Utgångspunkten för de nya strandskyddsreglerna är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. De viktigaste nyheterna i strandskyddet är att:

 • Kommunerna får ansvar för att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner.
 • Kommunerna kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det ska vara lättare att få dispens.
 • Vid varje beslut om dispens eller upphävande ska lämnas en fri passage för allmänheten.
 • Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning.
 • Länsstyrelsen kan överpröva kommunala dispenser och upphävande av strandskyddet i detaljplan.

I miljöbalkens 7 kapitel, § 18c anges ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet, får man beakta endast om området som upphävandet eller dispensen avser”: 

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte  kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge gäller dessutom enligt Miljöbalkens 7 kapitel, § 18d:

”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.”