Översiktsplanen, som är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg, ska ange inriktningen för kommunens framtida utveckling. Planen ska främja goda miljöförhållanden och långsiktig hushållning med råvaror, energi, mark och vatten.

Översiktsplanen anger hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och behandlar till exempel frågor som var nya bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske eller var nya vägar kan dras fram. Planen ska gälla under lång tid och är därför av översiktlig karaktär.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut avseende planerings- och bebyggelsefrågor i kommunens nämnder och förvaltningar samt för beslut i andra myndigheter. Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Gällande översiktsplan för Högsby kommun antogs av kommunfullmäktige under hösten 2012 och vann laga kraft 2012-12-06.

Aktualitetsprövning av översiktsplanen pågår

Håller Översiktsplan 2012? Aktualitetsprövning för mandatperioden 2018-2022

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras. 

En remiss har genomförts under fjärde kvartalet 2019. Den kommer nu sammanställas och ett ställningstagande av översiktsplanens aktualitet kommer göras av kommunfullmäktige.