Översiktsplanen, som är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg, ska ange inriktningen för kommunens framtida utveckling. Planen ska främja goda miljöförhållanden och långsiktig hushållning med råvaror, energi, mark och vatten.

Översiktsplanen anger hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och behandlar till exempel frågor som var nya bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske eller var nya vägar kan dras fram. Planen ska gälla under lång tid och är därför av översiktlig karaktär.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut avseende planerings- och bebyggelsefrågor i kommunens nämnder och förvaltningar samt för beslut i andra myndigheter. Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Gällande översiktsplan för Högsby kommun antogs av kommunfullmäktige under hösten 2012 och vann laga kraft 2012-12-06.