Du som verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten nu läggs på dig som verksamhetsutövare.

Egenkontrollen är det verktyg som ska hjälpa dig att ha koll på hur din verksamhet påverkar miljön och att skapa de rutiner som behövs föra att din verksamhet ska leva upp till miljöbalkens krav. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljö bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön.

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, s k C- och B- anläggningar, gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) som ytterligare preciserar kraven.

Egenkontrollen är ett dokument som ska fungera som ett levande och aktivt verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till lagstiftningens grundläggande krav.

Titta gärna på pdf:en "Mall för egenkontrollprogram" för att få lite tips om hur ett program kan se ut och vad för information vi förväntar oss att få när vi begär in ert egenkontrollprogram.