POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer. Till sin hjälp har POSOM-gruppen ett antal resurspersoner.

Vad gör det kommunala krisstödet/POSOM-gruppen?

Det övergripande målet för POSOM-gruppen är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM-gruppen?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är socialchefen som avgör om POSOM ska kallas in.