Man bör inte borra närmre än 30 meter till en vattentäkt på grund av risken för förorening vid ett eventuellt läckage på kollektorslangen. Detta är dock ingen garanti för att påverkan ej kommer att ske. Det är därför viktigt att vara medveten om intilliggande dricksvattentäkter, både dina och dina grannars. Det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Man bör heller inte borra närmre än 30-50 meter från en infiltrationsbädd för enskild avloppsanläggning då det finns risk att grundvattnet förorenas av bakterier och virus. Om det är möjligt bör energibrunnen placeras nedströms vattentäkt och uppströms infiltrationsbädd.

Placeras två energibrunnar för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt uppgifter från SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål, de rekommenderar därför att man borrar minst 10 meter från tomtgränsen.

Om borrhålet placeras närmre än 10 meter från fastighetsgräns ska ett intyg om att grannen har informerats om värmepumpsinstallationen skickas med ansökan till
miljö- och byggkontoret.

Borrning bör inte göras närmare byggnad är 4 meter på grund av risk för skador på själva husgrunden och markmaterialet under och omkring husgrunden.