Mätning

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Mätningen ska göras under vinterhalvåret, möjlig mätperiod är från oktober till april. Mätningen måste vara avslutad före 30 april och ska göras under minst två månader och gärna tre för att vara tillförlitlig.

Det finns flera företag som gör radonmätningar. Högsby kommun har ett samarbete med Radonova, där du får ett erbjudande att beställa mätdosor för mätning av din fastighet. Du kommer då att få dosor hemskickade till dig.

Du bör mäta radonhalten:

  • Om du inte gjord någon mätning tidigare eller om det var många år sedan en mätning gjordes
  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Riktvärdet

Riktvärdet för radongas i bostäder är 200 Bq/m3. Höga halter radon betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Radonkällor

Radon kan bland annat komma från marken med inträngande luft eller från byggnadsmaterialet. Radon från marken är den vanligaste orsaken. Blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial och tillverkades mellan 1929 och 1975. Läs mer om radonkällor och åtgärder på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Radon från byggnadsmaterial

Om radon kommer från blågrå lättbetong är en ökad ventilation den lämpligaste åtgärden för att minska radonhalten. Låt en fackman ta fram åtgärdsförslag.

Radon från marken

I Högsby kommun finns störst risk för markradon framförallt på Högsbyåsen, från Källtorp till Glahytt, Fågelfors, Drageryd och Trånshult. Bor du inom dessa områden är det särskilt viktigt att ha kontrollerat radonhalten. Bor du i något annat område kan det också finnas en risk för att du får in markradon i huset.

Det rekommenderas att du:

  • Se till att ventilationen inte orsakar undertryck i huset och att friskluften tas från ventiler i väggar eller fönsterspringor och inte från marken.
  • Täta springor mot marken. Radon kan läcka in vid otäta anslutningar för rör och ledningar till vatten och avlopp, el, tele, fjärrvärme, genom luftintag från krypgrund till öppen spis, genom otäta eller uttorkade golvbrunnar eller vid springor mellan grundplattan och väggarna.

Om dessa åtgärder inte är tillräckliga finns flera metoder att sänka radonhalten. Vilken metod man ska välja beror på huskonstruktionen och markförhållandena.

Äldre mätprotokoll

I äldre mätprotokoll, före 1994 är radonhalten uttryckt i radondotterhalt (RnD). Sedan 1994 anges radonhalten som radongas (Rn). Detta måste man vara observant på när det gäller uppgifter i äldre mätprotokoll, så att feltolkningar inte görs. Sorten är i båda fallen Bq/m3.

Riktvärdet har också ändrats genom åren. Från och med juli 2004 sänktes riktvärdet till 200 Bq/m3.

För att kunna jämföra mätningar utförda före 1994 med nyare mätningar kan man ta radondotterhalten × 2 = halten radongas.

Husköp

Vid husköp ska man alltid fråga säljaren om radonmätning är gjord och be att få se mätprotokollet, se även ovanstående avsnitt om äldre mätprotokoll.

Radon betraktas inte som ett dolt fel, utan som köpare måste du själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Ibland finns inte tid för en långtidsmätning som kan jämföras med riktvärdena. Ett alternativ är då en så kallad rådgivande korttidsmätning som tar minst sju dygn. Osäkerheten är stor med korttidsmätningar.

Du kan också begära att det i köpehandlingarna skrivs in att du mäter efter köpet och hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Kontakta miljö- och byggkontoret för mer information.