Om du tror att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hälso- och sjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård. I samband med inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården genomförs en individuell vårdplanering (SIP) på sjukhuset eller i din bostad.

Om eller när ditt behov av hemsjukvård upphör tar din hälsocentral över ansvaret. Hemsjukvård är avgiftsbelagd och ingår i kommunens maxtaxa men ingår däremot inte i Region Kalmar läns högkostnadsskydd.