Planförslaget innehåller främst regleringar av befintlig bebyggelse, inklusive kulturhistoriska skyddsbestämmelser, men även viss förtätning av samhället med hänsynstagande till samhällets bebyggelsekaraktär.