Planförslaget innehåller främst regleringar av befintlig bebyggelse, inklusive kulturhistoriska skyddsbestämmelser, men även viss förtätning av samhället med hänsynstagande till samhällets bebyggelsekaraktär.

Antagen detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Högsby 1:32 m.fl. fastigheter vid norra delen av Storgatan i Högsby samhälle, Högsby kommun har av Kommunfullmäktige antagits enligt utökat planförfarande, 2021-06-07. 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter justerat protokoll, om den inte överklagas av sakägare eller överprövas av Länsstyrelsen. Meddelande om laga kraft kommer skickas senare till berörda sakägare.