Medicinsk ansvarig sjuksköterska, förkortat MAS, har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet:

  • i kommunens särskilda boenden.
  • i gruppbostäder enligt LSS.
  • inom hemsjukvård.
  • i kommunal rehabilitering.
  • vid vistelse i dagverksamheter.

Ansvaret gäller den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdpersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår även medicinskt ansvar för rehabilitering.

Ta del av patientsäkerhetsberättelsen för år 2023: