Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande. 

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. Felaktig diagnosticering
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Du som har drabbats av en patientskada vid hälso- och sjukvård i Högsby kommun har möjlighet att vända sig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på Kommunassurans hemsida och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se

Telefon 040-611 22 00