Det krävs tillstånd enligt miljöbalken

  • för en avloppsanläggning till vilken en vattentoalett är ansluten.
  • för en avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvättvatten) inom vissa områden i kommunen.

Det krävs en anmälan enligt miljöbalken

  • för en avloppsanläggning till vilken endast BDT (bad, disk och tvättvatten) ska anslutas och
  • vid ändring av en befintlig avloppsanläggning.

Blankett för ansökan/anmälan kan du beställa på telefon eller hämta här till höger.

Vilket slags avlopp?

Vilken typ av avloppsanläggning som behöver göras beror på flera faktorer. Markens genomsläpplighet och grundvattennivån på platsen är avgörande. Man behöver också ta hänsyn till avstånd till berg och närliggande vattentäkter. Har du nära till en sjö eller vattendrag kan det krävas särskilda anordningar för att minimera utsläppen av fosfor.

Mer information om olika avloppslösningar finns på Avloppsguidens webbplats. 

Avloppsguiden

Varför rena avloppsvatten

Enskilda avlopp påverkar miljö och kan innebära risker för människors hälsa. Fosfor och kväve från avloppsvatten bidrar till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan också förorena både din egen och dina grannars vattentäkt och utgöra en risk för smittspridning. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Det har under lång tid funnits krav på rening via slamavskiljning med någon typ av efterföljande reningssteg vanligen i form av en markbädd eller infiltration.

Avgift

Du får betala en avgift för anmälan respektive tillstånd till avlopp. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.