I de nya allmänna råden ligger betoningen på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Man utgår ifrån att behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydds- och miljöskyddsaspekter.

Enligt de allmänna råden är det tillsynsmyndigheten i respektive kommun som bedömer vilka områden i kommunen som ligger inom hög skyddsnivå. I dessa områden ställs särskilda krav på rening av hushållsspillvatten. Övriga områden i kommunen ligger alltså inom normal skyddsnivå.

Följande områden i Högsby kommun ligger inom ”Hög skyddsnivå”:

  • Vattenskyddsområden
  • Område inom 100 m från Emån, Alsterån och Nötån
  • Områden med tidvis ytligt grundvatten eller tunna jordlager där de hydrologiska eller geologiska förutsättningarna är ogynnsamma

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken:

  • för en avloppsanläggning till vilken en vattentoalett är ansluten.
  • för en avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvättvatten) inom vissa områden i kommunen.

Det krävs en anmälan enligt miljöbalken:

  • för en avloppsanläggning till vilken endast BDT (bad, disk och tvättvatten) ska anslutas och
  • vid ändring av en befintlig avloppsanläggning.

Anläggande av enskilt avlopp kan godkännas:

  • om det inte finns tillgång till kommunalt avlopp.
  • om tillräckliga skyddsavstånd kan upprättas till vattenbrunnar, diken mm.
  • om grundvattennivån inte är för hög och om marken inte regelbundet är översvämmad.

Kontakta Miljö- och byggkontoret för frågor om vad som gäller inom respektive område.