Jätteloka

Ofarlig så länge man inte rör dem

Dess växtsaft innehåller ett irriterande ämne som kan ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Besvären kan kvarstå under en längre tid och det kan även bildas ärr.

På grund av växtens negativa inverkan på både den biologiska mångfalden och människors hälsa är bekämpning av växten nödvändig.

Om man utsätts för växtsaft på huden

  • Tvätta omgående med tvål och vatten. Samt skydda huden mot solljus under cirka en veckas tid.
  • Kontakta Giftinformationscentralen och/eller Sjukvårdsrådgivningen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bekämpning av växten utförs.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om bekämpning av växten

Om den invasiva växten är på kommunal mark, kontakta ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Kontakt ÖSK

Bekämpning

Jättelokans vegetation samt möjlighet till spridning bör begränsas och därigenom minskas risken att människor och djur skadar sig. En eventuell spridning av växten försvårar utrotning.

Det är viktigt att bekämpningen sker löpande 1-2 gånger om året och pågår under minst 5 år. Detta för att växtens frön kan ligga i marken under flera år utan att gro. Om en enda planta tillåts blomma och sprida sina frön kan växtens reproduktion vara säkrad för de nästkommande 7-8 åren.

Om växten även finns på fastigheter i närheten är det viktigt att bekämpningen sker med gemensamma insatser för att beståndet ska kunna utrotas. Se länk (till höger) för information om hur man bekämpar växten.

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter. Det är därför mycket viktigt att fynd rapporteras in. Alla inrapporteringar hamnar till slut i Artportalen.

Rapportera invasiva arter på invasivaarter.nu