Jätteloka

Ofarlig så länge man inte rör dem

Dess växtsaft innehåller ett irriterande ämne som kan ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Besvären kan kvarstå under en längre tid och det kan även bildas ärr.

På grund av växtens negativa inverkan på både den biologiska mångfalden och människors hälsa är bekämpning av växten nödvändig.

Om man utsätts för växtsaft på huden

  • Tvätta omgående med tvål och vatten. Samt skydda huden mot solljus under cirka en veckas tid.
  • Kontakta Giftinformationscentralen och/eller Sjukvårdsrådgivningen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bekämpning av växten utförs. För gärna en dialog med miljö- och byggkontoret vid eventuella frågor.

Bekämpning

Jättelokans vegetation samt möjlighet till spridning bör begränsas och därigenom minskas risken att människor och djur skadar sig. En eventuell spridning av växten försvårar utrotning.

Det är viktigt att bekämpningen sker löpande 1-2 gånger om året och pågår under minst 5 år. Detta för att växtens frön kan ligga i marken under flera år utan att gro. Om en enda planta tillåts blomma och sprida sina frön kan växtens reproduktion vara säkrad för de nästkommande 7-8 åren.

Om växten även finns på fastigheter i närheten är det viktigt att bekämpningen sker med gemensamma insatser för att beståndet ska kunna utrotas. Se länk (till höger) för information om hur man bekämpar växten.

Kontakta miljö- och byggkontoret

Meddela alltid miljö- och byggkontoret om du ser jättelokor någonstans i kommunen. Kommunicera gärna med miljö- och byggkontoret om vidtagna åtgärder, och hur ni säkerställer en varaktig insats för att öka förutsättningarna för en framgångsrik bekämpning.