Allmänna regler

 • Bidragsregler och bestämmelser är till för att stärka och utveckla verksamheten i Högsby kommuns ideella föreningar.
 • Bidragsgodkända föreningar ska ha en verksamhet för barn och ungdomar, funktionshindrade och vara verksam inom friluftsliv, idrott eller kulturverksamhet i Högsby kommun. Minst 33% av föreningens verksamhet skall vara förbehållet verksamhet och tillgängligt för barn, ungdom (5-25 år) samt för och/eller funktionshindrade.
 • Föreningen ska vara medlem i en riksorganisation om sådan finns.
 • Bidragsberättigad förening i Högsby kommun ska på sin anläggning, arena eller klubbhus anslå skylt med Högsby kommuns logo.
 • Föreningen skall ha ett flertal aktiviteter inom sitt verksamhetsområde under året och bedriva huvuddelen av sin verksamhet inom kommunen.
 • Föreningen ska vara registrerad, ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer. Av föreningens stadgar skall framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i föreningsverksamheter, såvida det inte finns sakliga och godtagbara skäl till att förhindra medlemskap.
 • Förening som blivit bidragsbeviljad och godkänd ska eller på uppmaning kunna visa upp bokföring och handlingar, årligen till kultur och fritidsförvaltningen lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk resultat- och balansräkning samt en revisionsberättelse, senast 1 månad efter sitt årsmöte. En verksamhetsplan för det kommande året bör medfölja handlingarna.
 • Föreningen ska vara uppbyggd enligt grundläggande värderingar som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde. Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Föreningen ska i sin verksamhet arbeta för mångfald och jämlikhet, samt jämställdhet mellan könen. Angivet i föreningens stadgar.
 • En drogpolicy ska finnas i varje förening. Föreningen skall arbeta för en rök- alkohol- och drogfri miljö i sin verksamhet.
 • Föreningar ska begära registeruppdrag från polisen för alla ledare i föreningen som arbetar med eller på annat sätt har direkt kontakt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år.
 • Förening ska följa Barnkonventionens gällande regler.
 • En förening skall ha minst 10 medlemmar för att beviljas bidrag.
 • Ett medlemskap kan inte vara tillfälligt som exempel entre till ett arrangemang, supportmedlem etc.
 • Skolidrottsföreningar och pensionärsorganisationer omfattas inte i kultur och fritidsförvaltningens regler och bestämmelser.
 • Föreningar ska på uppmaning från kommunen delta vid föreningsträffar eller på möten som kommunen kallar till.

Ansökan och utbetalningar

 • Ansökan om bidrag lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på de för bidraget anvisade blanketter eller digitalt. Fasta bidrag utbetalas efter att föreningen inkommit med de handlingar som nämns eller efterfrågas i allmänna regler samt följer ansöknings- och utbetalningsprocess som gäller för bidraget.
 • Bidrag utbetalas efter godkännande av kultur och fritid och/eller efter beslut i kommunledning, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.
 • Föreningen skall vara registrerad och inneha ett organisationsnummer.
 • Bidrag utbetalas till föreningens eller av föreningen angivet bankkonto, bank- eller plusgiro. Endast ett konto per förening kan anges.

Bidrag

 • Lokalt aktivitetsstöd (LOK)
 • Bidrag till samlingslokaler
 • Anläggningsbidrag och verksamhetsbidrag
 • Extra anläggningsbidrag
 • Skötselbidrag
 • Särskilda skötselbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Byapeng, bidrag till landsbygdsutveckling
 • Bidrag till hembygdsgårdar och bygdegårdar
 • Bidrag till intresseorganisationer
 • Bidrag till kulturföreningar
 • Bidrag till studieförbund och SISU
 • Övriga bidrag.

LOK-stöd – Lokalt aktivitetsstöd

Samtliga registrerade föreningar registrerade i kultur och fritids föreningsregister med organiserad ungdomsverksamhet är berättigade till aktivitetsbidrag. Ålder 5 - 25 år.

Verksamheten ska vara planerad och beslutad för att verka i föreningens syfte.

Lokalt aktivitetsstöd utgår med fastställt belopp per deltagaraktivitet inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag. En sammankomst skall ha minst 5 deltagare och maximalt 25 deltagare i åldern 5 – 25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Sammankomsten skall vara minst 1 timma (60 min).

Bidrag utgår inte till aktivitet som ordnas av riksorganisation, distrikts eller lokalt samarbetsorgan.

Vid varje sammankomst skall närvarokort med namn och födelsedata föras. Gruppledare skall vara närvarande under hela sammankomsten. Ledaren ska intyga riktigheten av närvarokorten och närvarokorten skall sparas för att kunna uppvisas vid eventuell kontroll.

Bidrag beviljas endast för en gång per dag och grupp.

Bidrag beviljas ej till entrébelagda aktiviteter eller vars syfte är kommersiellt. Ej heller till studiecirklar eller grupper ledda av ett studieförbund som erhåller statsbidrag eller kommunala bidrag.

Lokala aktivitetsstödet ska följa det statliga aktivitetsstödet eller av kommunfullmäktige fastställt bidrag till aktivitetsstöd. (Statligt aktivitetsstöd 2020 är 7 kronor i bidrag per deltagaraktivitet)

Inget ledarstöd eller extra ledarstöd utgår från kommunen.

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd görs två gånger per år.

Ansökan om bidrag för perioden 1 juli-31 december föregående år görs senast den 1 mars och utbetalning sker senast i april.

Ansökan om bidrag för perioden 1 januari-30 juni innevarande år görs senast den 1 sep och utbetalning sker senast i oktober.

För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag.

Bidrag till samlingslokaler

Föreningar som bedriver samlingslokaler för uthyrning erhåller bidrag för driftskostnader. Föreningen skall redovisa årliga driftskostnader och årliga intäkter av uthyrning av samlingslokaler. Det kommunala bidraget ska enligt norm vara maximalt 50% av driftskostnaderna.

Anläggningsbidrag och verksamhetsbidrag till föreningar

Bidragets syfte är att ge föreningar en ekonomisk grundtrygghet för ungdomsverksamhet och för föreningens lokaler och anläggningar.

Föreningen skall kunna visa på ungdomsverksamhet (5 – 25 år) och att medlemsantalet och aktiviteter i förening samt nyttjande av anläggning och lokaler består av minst 33% ungdomsverksamhet.

Bidraget innehåller 3 delar

 • verksamhetsbidrag
 • bidrag till fasta driftskostnader och hyra
 • anläggningsbidrag

1. Verksamhetsbidrag

Av kommunfullmäktige beslutad bidragsram minskat med bidrag för fasta driftskostnader och hyra samt anläggningsbidrag fördelas mellan sökande föreningar. Fast ersättning enligt schablon finns för föreningar med anläggningar för idrott och viss verksamhet

Fastställd schablon (2020)

- Fotboll

3000 kr per seniorlag/herr och dam max 12.000 kr

- Handboll

3000 kr per seniorlag/herr och dam max 12.000 kr

- Innebandy

3000 kr per seniorlag/herr och dam max 12.000 kr

- Friidrott

10.000 kr

- Orientering

7.000 kr

- Bordtennis

6.000 kr

- Ridsport

6.000 kr

- Skidor

3.000 kr

- Segling

2.000 kr

- Styrketräning

2.000 kr

- Tennis

1.000 kr

- Styrketräning

1.000 kr

- Skytte

1.000 kr

- Hundsport

1.000 kr

- Scouting

1.000 kr

- Foto

1.000 kr

2. Bidrag för fasta kostnader och hyra

Bidraget är avsett att täcka kostnader för föreningens nyttjande av lokaler och anläggningar

 • Föreningens fasta driftskostnader för egen ägd lokal och/eller anläggning
 • Föreningens fasta driftskostnader och hyra för egen hyrd lokal
 • Föreningens hyra för lånad lokale eller anläggning som nyttjas temporärt

Undantagna från bidrag är hyreskostnader för sådana lokaler eller anläggningar som av föreningen hyrs för tävlingsändamål eller då entré uttages, eller för sådana lokaler eller anläggning som redan subventioneras och uthyres av kommunen. Lokalen eller anläggning skall till mer än 33% av totalt nyttjad tid nyttjas för planerad verksamhet för medlemmar och ungdomar i ålder 5 – 25 år och /eller av funktionshindrades aktiviteter. Undantag kan i särskilda fall ges.

Förening skall alltid samråda med Kultur och Fritid beträffande lokalfrågan och bidragsmöjligheter innan man från föreningen tecknar kontrakt eller nytt kontrakt angående förhyrning, eller vid köp av lokal eller anläggning. Har detta förbisetts minskar eller utgår inget bidrag.

I de fall föreningens egen lokal är integrerad med annan anläggning redovisas kostnaden för hela anläggningen på den egna lokalen.

Bidragsgrundande kostnader är:

 • Lokalhyra – egen hyrdlokal och/eller temporärt hyrd (ej subventionerad)
 • Anläggningshyra – temporärd hyrd (ej subventionerad)
 • Fasta driftskostnader – försäkringar tillhörande lokal och inventarier samt konsumtionsavgifter (uppvärmning, el, vatten och renhållning)
 • Arrende

Har föreningen erhållit hyresintäkter från andra som nyttjat föreningens lokaler och/eller anläggning dras dessa ifrån redovisade kostnader när bidraget räknas fram.

Bidragets storlek utgör max 35% alternativt 70% på ovan redovisade kostnader minskat med eventuella intäkter. Bidragets storlek bestäms utifrån den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige och utifrån de ansökningar som inkommit.

 • Max 35% för föreningar vars lokaler ej i huvudsak används för ungdomsverksamhet eller kan påvisa ett medlemskap med mer än 33% ungdomar bland medlemsantalet.
 • Max 70% för övriga bidragsberättigade föreningar.

Fördelning av bidrag för fasta kostnader och hyra:

 • Föreningar får bidrag på 70 % av driftskostnaderna på ansökningar upp till 100 000 kr. Om budgetramen inte klarar att uppnå detta så minskar bidraget procentuellt lika för alla.
 • Föreningar som ansöker om över 100 000 kr får upp till 70 % i bidrag upp till 100 000 kr, därefter fördelas bidrag utifrån den budgetram som återstår efter att föreningar som ansökt om mindre än 100 000 kr fått bidrag på 70 %.

3. Anläggningsbidrag

Av kommunfullmäktige antagen bidragsram, minskat med bidrag för fasta driftskostnader och hyra samt verksamhetsbidrag, fördelas mellan sökande föreningar av kultur och fritidsförvaltningen.

Likartade anläggningar kan erhålla lika stort bidrag enligt fastställd schablon.

Fastställd schablon (2020)

Fotbollsplan, gräs 

18.000 kr

Träningsplan, stor

8.000 kr

Träningsplan, liten

4.000 kr

Elljusspår 

12.500 kr

Tennis, grus

3.800 kr

Tennis, asfalt

1.200 kr

Isbana, rink o belyst 

6.000 kr

Isbana    

2.500 kr

Paddock

8.000 kr

Hundsport, utomhus

3.000 kr

Segling

3.000 kr

Skyttebana

5.000 kr

Ansökan om bidrag för anläggning och verksamhet för föreningar görs till kultur och fritid senast den 15 maj. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år ska bifogas. För sent inkommen ansökan behandlas ej. Utbetalning av bidrag sker i juni.

Extra anläggningsbidrag (avser idrotts/fotbollsföreningar med egna planer och klubbhus att täcka kostnader och skötsel)

Av kommunfullmäktige beslutad budgetram fördelas bidraget till föreningar och anläggningar.

Fast bidrag för klubbhus och anläggning

– 15.000 kronor

Seniorlag (herrlag i seriespel)

- 10.000 kronor/lag

Seniorlag (damlag i seriespel)

- 10.000 kronor/lag

Juniorlag och ungdomslag

- 5.000 kronor/lag (1-5 lag)

Redovisning av antal lag görs senast 1 december för innevarande år. Utbetalning görs i januari påföljande år

Skötselbidrag

Bidragsberättigade är föreningar som enligt avtal eller överenskommelse med Högsby kommun sköter av kommunen ägd eller upplåter anläggning eller yta för till exempel badplats, gymnastikhall, fritidsgård etc.

Redovisning av föregående års verksamhet skall lämnas till Kultur och fritid senast i mars månad, utbetalning sker i april månad.

Särskilda skötselbidrag – avtal

Enligt särskilda avtal efter beslut i kommunfullmäktige och inom årlig budgetram utgår bidrag och ersättningar till lokaler, markområden, badplatser för drift och skötsel. För 2020 finns sex särskilda avtal – se bilaga 1.

Upprustningsbidrag

Samtliga föreningar i Kultur och fritids föreningsregister är berättigade att ansöka om upprustningsbidrag. Bidraget syftar till att stimulera till underhåll, upprustning och nybyggnation av föreningens anläggningar samt till inköp av utrustning och inventarier för att bedriva föreningens verksamhet.

Beslut om upprustningsbidrag tas en gång per år, i april månad, av kommunledningsutskottet utifrån den årliga budgetramen.

Ansökan om upprustningsbidrag skall inkomma till Kultur och fritid senast den 15 mars på föreskriven blankett från Kultur och fritid.

Ansökningar om upprustningsbidrag skall vara minst 10.000 kronor och maximalt på 100.000 kronor. Ansökningar överstigande 100 000 kronor ansöks separat och förväntas innehålla en redovisning av extern bidragsgivare samt föreningens egen insats. Ansökan behandlas av Kultur- och fritidskontoret och beslutas av kommunledningsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i varje enskilt ärende. Ansökan över 100 000 kronor kräver också att föreningen redovisar övrig extern bidragsgivare samt föreningens egen insats.

Upprustningsbidrag utgår efter godkännande och beslut med 30-50% av sökt bidrag utifrån den fastställda budgetram som finns för upprustningsbidrag.

Utbetalning av upprustningsbidrag, sker efter redovisning och uppvisande av fakturor. Redovisning av kostnader, uppvisande av fakturor, senast den 15 december samma år som bidraget avser.

Byapeng – bidrag till landsbygdsutveckling

Byapeng utgår som bidrag till samtliga orter utanför tätorten Högsby med mer än 50 invånare. Bidraget utbetalas till ortens samhällsförening eller byalag. Bidraget utgår årligen i december för utifrån de redovisade siffror årligen för antalet invånare per ort. Bidraget utbetalas till ort där förening eller byalag finns i Kultur och fritids föreningsregister. Ansökan behöver inte göras.

Bidrag utgår med 5000 kronor som en fast del plus 10 kronor per invånare på orten.

Bidrag till Hembygdsförening eller bygdegård

Bidraget utgår till alla hembygdsföreningar och bygdegårdar enligt fastställd schablon utifrån budgetram. Syftet är att främja verksamheterna och dess aktiviteter.

Bidraget är enligt fastställd schablon 10.000 kr årligen (2020)

Bidrag till intresseorganisationer

Samtliga intresseorganisationer (ej religiösa eller politiska) är berättigade att ansöka om bidrag. Beviljat bidrag enligt schablon och budgetram är 2.000 kronor per intresseorganisation. Organisationen skall vara registrerad hos Kultur och fritid.

Bidrag till kulturföreningar

Samtliga Kulturföreningar, registrerade i Kultur och fritids föreningsregister, har rätt att ansöka om bidrag. Bidraget utgår ifrån av kommunfullmäktige fastslagen budgetram och fördelas av Kultur och fritid. Bidragets syfte är att öka föreningens verksamhet och antal arrangemang och arbeta för en utvecklad ungdomsverksamhet i föreningen. Förutom fastslagen schablon kan särskild ansökan göras för arrangemang som i första hand vänder sig till barn och ungdom.

Föreningen ska till Kultur och fritid inlämna årsberättelse och ekonomisk redovisning innan utbetalning sker.

Bidrag till studieförbund – SISU

Bidragsberättigade är de studieförbund som har verksamhet i Högsby kommun, som har en samverkan med Högsby kommuns verksamheter och föreningar. Studieförbund som bedriver studiecirklar eller i samverkan med kommunen eller föreningar bedriver studiecirklar inom kommunen. Studieförbunden skall ha kontor eller en utsedd kontaktperson i kommunen för att vara bidragsberättigade.

Redovisning skall ske två gånger per år, senast 31 mars och 30 september för föregående halvår. Bidraget redovisas och beräknas på redovisade studietimmar för förbundets verksamhet i kommunen. Samma summa per timma som utgår till studieförbunden utgår tillika till SISU/Smålandsidrotten för deras verksamhet i kommunen.

Övriga bidrag

Samtliga föreningar anmälda till Kultur och fritids föreningsregister kan söka bidrag till sin förening och verksamhet även om ändamålet inte finns angivet eller direkt härrör till ovan regler för föreningar och organisationer i Högsby kommun.

Ansökan kan avse nya verksamheter, nybildande av förening, ändrade kostnader och förutsättningar avseende drift, lokaler och anläggningar eller nyanlagda anläggningar. Det kan avse verksamheter som övertas i föreningsdrift eller av annan ideell organisation. Vid behandlande av ansökan prioriteras verksamhet för barn och ungdom samt för funktionshindrade. Även utveckling av nya verksamheter inom kultur, friluftsliv och idrott prioriteras.

Särskild ansökan kan också göras för bidrag till kartor, underhåll av vandringsleder, konstnärlig utsmyckning etc.

Ansökan behandlas av Kultur och fritid och beslutas av kommunledningsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i varje enskilt ärende.

Fastställda bidragsregler för föreningar och organisationer i Högsby kommun gäller efter beslut i kommunfullmäktige och årligen efter fastställd budget. Bidragsregler revideras vart femte år.

Bidragsregler för föreningar och organisationer i Högsby kommun 2021-2025 ersätter tidigare Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun – gäller fr o m 1990.

Antagna bidragsregler av Kommunfullmäktige 2021-03-01

DNR: KU.2020.221

Reviderades: 2021-12-03