När du funderar på att installera en värmepump bör du ta reda på om dina grannar har värmepump och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten, borrhål eller kollektorslang ska placeras. Om dina grannar har borrhål ska dessa ritas ut. Har du eller dina grannar dricksvattenbrunn och enskilt avlopp ska dessa också ritas ut.

Anmälan värmepumpsanläggning

Skicka in din anmälan minst sex veckor innan installationen ska börja. Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått svar på din anmälan eller ansökan. 

Vanligtvis får du ett besked inom två veckor från det att vi har fått in en komplett anmälan. Du får ett skriftligt beslut från myndighetsnämnden som börjar gälla (vinner laga kraft) tre veckor efter att du har fått till dig beslutet, om beslutet inte överklagas. Du får påbörja installationen efter att beslutet vunnit laga kraft.

Att borra för värmepump utan att anmäla eller ansöka kan leda till att du måste betala en miljösanktionsavgift och i särskilda fall till åtal.

Ansvar

Kom ihåg att det är du som beställare eller verksamhetsutövare som är ansvarig för att skydda närliggande vattentäkter och ersätta om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av din värmepumpsanläggning. Det är även ditt ansvar att kontrollera el-, tele och VA-ledningar samt servitut som kan påverkas i samband med installationen.

Anmäl om du ersätter en oljeeldad panna

Om din värmepump ska ersätta en oljeeldad panna ska oljecisternen tömmas och rengöras. Cisternen, påfyllningsrör och andra friliggande rör ska i de flesta fall tas bort. Det är viktigt att påfyllningsröret tas bort så att inte cisternen fylls på igen av misstag. Du ska också se till att cisternen inte kan fyllas. Du ska anmäla att cisternen tas ur bruk till miljö- och byggkontoret.

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa som bestämts av kommunfullmäktige.