När du funderar på att installera en värmepump bör du ta reda på om dina grannar har värmepump och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten, borrhål eller kollektorslang ska placeras.

På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn och din enskilda avloppsanläggning, om du har sådana, och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Anmälan måste komma in minst fyra veckor innan arbetet påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan. Den normala handläggningstiden för en anmälan är ungefär två veckor, men för en ansökan något längre. Beslut lämnas inom två veckor efter att komplett ansökan inkommit, enligt myndighetsnämndens servicegaranti.

Att tänka på för sökande:

  • Anmälan för värmepump ska vara skriftlig, anmälningsblankett finns till höger.
  • Kommunens miljö- och byggkontor bedömer borrhålets placering och kan yttra sig om köldmedia och köldbärarvätska.
  • Tänk på att skicka in ett grannintyg om du ska borra närmre är 10 meter från fastighetsgränsen. En sådan blankett finner du till höger.
  • Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan.
  • Att borra för värmepump utan att anmäla eller ansöka kan leda till att du måste betala en miljösanktionsavgift och i särskilda fall till åtal. Läs mer om miljösanktionsavgift nedan.

Anmäl om du ersätter en oljeeldad panna

Om din värmepump ska ersätta en oljeeldad panna krävs att du tömmer och rengör oljecisternen. Du ska också vidta åtgärder så att cisternen inte kan fyllas. Du ska anmäla att en cistern tas ur bruk till miljö- och byggkontoret.

Ansvar

Kom ihåg att det är du som beställare/verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning.

Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att ni har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Det är även ditt ansvar att kontrollera el-, tele och VA-ledningar samt servitut och serviser i marken som kan påverkas i samband med installationen.

Miljösanktionsavgift

Om inte anmälan kommer in innan värmepumpen installeras, debiteras en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Om en värmepump installeras utan ansökan om tillstånd inom områden där tillstånd krävs är miljösanktionsavgiften på 3 000 kronor.

Avgift

För handläggning av ansökan uttages en avgift enligt taxa som bestämts av kommunfullmäktige.