För installation inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från Miljö- och byggkontoret. Anmälan för värmepump ska vara skriftlig, anmälningsblankett finns till höger.

För att hinna handlägga din anmälningsblankett ska den komma in till minst 4 veckor innan anläggningen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan.

Beslut lämnas inom 2 veckor efter att komplett ansökan inkommit, enligt myndighetsnämndens servicegaranti.

Tänk på att skicka in ett grannintyg om du ska borra närmre är 10 meter från fastighetsgränsen. En sådan blankett finner du till höger.

Ansvar

Kom ihåg att det är du som beställare/verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att ni har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Det är även ditt ansvar att kontrollera el-, tele och VA-ledningar samt servitut och serviser i marken som kan påverkas i samband med installationen.

Miljösanktionsavgift

Om inte anmälan kommer in innan värmepumpen installeras, debiteras en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Om en värmepump installeras utan ansökan om tillstånd inom områden där tillstånd krävs är miljösanktionsavgiften på 3 000 kronor.

Avgift

För handläggning av ansökan uttages en avgift enligt taxa som bestämts av kommunfullmäktige.