Från mitten av september till och med sista december 2021 pågår projektet ”Att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” i Högsby kommun. 

I projektet arbetar elva personer ur personalen från särskilt boende (somatiskt och demens), hemtjänsten och LSS.

Fyra punkter i fokus

Dessa fyra punkter arbetar projektet med:

  • Genomförandeplaner IBIC (Individens behov i centrum)
  • Kontaktmannaskap
  • Introduktion för vikarier
  • Kommunikation mellan olika professioner

Genomförandeplaner IBIC

– Genomförandeplanerna ska vara ett ”levande dokument” för att säkerställa att de beviljade insatserna, på boendet eller inom hemtjänsten, blir utförda. Vi jobbar med att all personal där ska göra och uppdatera genomförandeplanerna för alla våra äldre. Vi stöttar, visar och hjälper våra kollegor med detta, berättar Lotta Höglander, som är en av projektdeltagarna.

– Vi har gjort pärmar med enkla ”lathundar” som ser likadana ut i alla verksamheter. Även utbildningsmaterial i IBIC, och hur, var, när och varför man dokumenterar finns där, tillägger hon.

Kontaktmannaskap

– Kontaktmannaskapet innebär att varje boende/brukare har en personal som har lite mer ansvar, förklarar Lotta Höglander.

– Det kan vara att få sin dusch utförd av samma person, städning av lägenhet, tidsbeställningar, kontakt med anhöriga eller god man. Även nattpersonal är kontaktmän, de ser till bland annat till att nattinsatser dokumenteras, berättar hon.

Introduktion för vikarier

– Det finns cirka 80 vikarier i vår kommun, och det är viktigt att alla får samma information vid introduktionen. Vi har uppdaterat introduktionspärmar i alla verksamheter. Vi har satt ihop en utbildning i IBIC, och hur man dokumenterar, läser genomförandeplaner, skriver avvikelser och använder funktionsbrevlådan, berättar Lotta Höglander.

Kommunikation mellan olika professioner

– Att kommunikationen mellan alla olika professioner fungera är en förutsättning för IBIC. Det är därför viktigt att tänka på språket, att inte använda sig av svåra fackliga förkortningar och inte skriva långa uppsatser när vi dokumenterar, betonar Lotta Höglander.

– Att få till team-träffar i alla verksamheter är också något vi jobbar på, berättar hon.

Möten och fortsatt arbete

– För att få svar på frågor som kommit till projektgruppen från kollegor har vi, utöver ovanstående insatser, möten med socialchefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, chefen och assistenten för bemanningscentra samt biståndshandläggare. Ett viktigt samarbete i ett helhetsperspektiv, berättar Lotta Höglander.

– Under projektets gång har det kommit fram att det finns många fler delar som behöver jobbas med, då allt hänger ihop. Det är arbetsmiljö, utbildning, samt samarbete med skolans vårdutbildning, det gemensamma språket och förstås ett fortsatt arbete med de delar som vi nu har påbörjat, säger hon avslutningsvis.

Marinett Målberg, som också ingår i projektgruppen, tillägger:

– Vi vill se till att alla som arbetar med de äldre har grundkunskaper i till exempel demenssjukdomar.

Projektet startade den 13 september 2021 och avslutas den 31 december 2021.

Bakgrund

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgssatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.