Orsakerna till missförhållandet är exempelvis att det saknas rutiner och arbetssätt, brist på aktiviteter och bristande fokus på brukaren, samt brist i avvikelsehantering. Utredningen visar även att det finns brister i dokumentation, uppföljning och kompetens. Det framgår också vad vi redan har åtgärdat och vad kommunen planerar att göra för att förhindra att liknande missförhållande uppstår i framtiden.

De bakomliggande orsakerna kring anmälan gäller omvårdnad och bemötande, och det är också i stora drag där rutinerna brister. En av utredningarna visar att det är ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, och socialförvaltningen har därför tagit beslut om att anmäla båda utredningarna enligt lex Sarah till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utredningstiden

Den 22 januari 2024 tog vi emot två rapporter om missförhållande. I direkt samband med detta gjorde vi skyndsamt anmälan enligt lex Sarah som sedan resulterade i att vi startade en utredning. Efter att vi skickat in vår utredning till inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar de sedan vår utredning om missförhållandet följer de befintliga bestämmelserna. Om det framkommer brister i utredningen kan inspektionen för vård och omsorg inleda en vidare granskning. Vi har i dagsläget fullföljt processen enligt bestämda rutiner och riktlinjer.

Vad har vi åtgärdat?

Vi har utifrån socialförvaltningens rutiner och riktlinjer startat en utredning som har pågått sedan anmälan inkom. Vi har sedan genomfört en gedigen intervju med olika professioner inom verksamheterna daglig verksamhet samt gruppbostad enligt LSS. I utredningen har vi genomfört samtal med chefer, medarbetare, sjuksköterskor, gode män och anhöriga. 

Detta som i ett led av utredningen, våra rutiner och för att få fullständig information i sammanhanget. Högsby kommun och socialförvaltningen utformar nu en handlingsplan som vi följer upp och denna är tidsatt till juni 2024. Handlingsplanen är ett internt arbetsmaterial som vi arbetar med.

Samtliga utredningar har anmälts enligt lex Sarah till inspektionen för vård och omsorg.

Vad är en gruppbostad inom LSS?

I en gruppbostad ska de boende få sina behov tillgodosedda med goda levnadsvillkor.

Vad är lex Sarah?

Det finns särskilda skyldigheter för alla som arbetar inom verksamheter som bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Det innebär att vi är skyldiga att rapportera om vi har misstankar om missförhållande. Ett missförhållande kan handla om fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp. Det kan också innebära att en brukare inte får tillräckligt med mat och dryck eller blir bemött på ett respektlöst sätt. I Högsby kommun är det socialt ansvarig samordnare tillsammans med socialchef som bedömer om en utredning ska genomföras. Om allvarlighetsgraden är tillräckligt hög fattar vi sedan ett beslut om att utredningen ska rapporteras till inspektionen för vård och omsorg, IVO.