Beslutet togs mot bakgrund av att kommunen önskar möjliggöra bostad och annan användning i området, vilket inte gällande detaljplan medger. Det är osäkert hur mycket av dagens byggnad som lämpar sig för bevarande och ny användning. Detaljplanen tas fram enligt standardförfarande.

Ta del av mer information och detaljplanehandlingar:

Planer för granskning

Högsby kommuns ärendenummer är PLAN.2022.516.