Kommunhuset och ek, foto: Henrik Tingström

På ekonomienheten arbetar vi med bland annat följande:

 • Kommunens budget och verksamhetsplan
 • Budgetuppföljning (månads- och delårsbokslut)
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Koncernbokslut och koncernredovisning
 • Finansiell hantering
 • Kassahantering
 • Hantering av leverantörsfakturor
 • Kundfakturering
 • Kravverksamhet
 • Skatt och momsfrågor
 • Donationsfonder
 • Ekonomistyrning
 • Ekonomisystem
 • Råd och stöd till förvaltningar och utskott/nämnder i ekonomiska frågor

Högsby kommuns verksamheters nettokostnad beräknas uppgå till 397 miljoner kr under 2019. Av verksamheternas nettokostnad är cirka 80 procent personalkostnader.

Ungefär 80 procent av Högsby kommuns totala budget går till skola och utbildning samt vård och omsorg. Övriga 20 procent finansierar övrig verksamhet i form av bland annat räddningstjänst, parker och vägar, bibliotek, kultur och turism. För ytterligare information se budgetdokumentet till höger.

Den kommunala servicen finansieras med bland annat skatter och statsbidrag. Högsby kommuns invånare betalar 2019 i genomsnitt 33,47 kr i skatt per intjänad hundralapp (till kommun och landsting). Skatten består av följande delar:

 • 21,71 kr i kommunalskatt
 • 11,37 kr i landstingsskatt
 • 0,39 kr i begravningsavgift

I den högra spalten finns en kommunrapport med nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi avseende Högsby kommun. För ytterligare nyckeltal och jämförelser med andra kommuner hänvisas till Kolada.

Behöver du råd, stöd och hjälp i frågor som berör din egna ekonomiska situation, kontakta Individ- och familjeomsorgen

Vi som arbetar på ekonomienheten:

Martin Nilsson
Ekonomichef
Tel: 0491-29260
Kontakta Martin Nilsson
Cecilia Ekberg
Controller (Socialförvaltningen)
Tel: 0491-29204
Kontakta Cecilia Ekberg
Beatrice Johansson
Controller (Utbildningsförvaltningen)
Tel: 0491-29118
Kontakta Beatrice Johansson