Baksidan nybyggnad Dr Mobergers väg

Om Dr Mobergers väg

På Dr Mobergers väg finns fyra demensboenden (8 A, B, C och D). Det finns fyra somatiska avdelningar (10 A och B, 12 A och B). Det finns även en korttidsavdelning (14). 

Det finns en administrativ verksamhet för enhetschefer, projektsamordnare och vaktmästare.

Demensboende

Skylt Dr Mobergers väg

På demensboendet bor personer med en demenssjukdom. Avdelningarna präglas av lugn och en hemkänsla som är viktigt för den demenssjuke.

Lägenheterna har en god standard och egen uteplats. Omvårdnaden är anpassad utifrån de behov som är viktiga för en demensvård med kvalitet.

Mer information om demensboendet 

Somatiska avdelningar

Entré Dr Mobergers väg 10

Dr Mobergers vägs somatiska avdelningar har tjugo lägenheter uppdelade på två avdelningar, med tio lägenheter på respektive avdelning. Här bor personer med stort vård- och omsorgsbehov.

Mer information om somatiska avdelningarna

Rehab och korttidsboende

Att vistas på rehab och korttidsboendet innebär en individuell rehabilitering med stöd av sjukgymnastik och arbetsterapi och vistelsen är tillfällig och tidsbegränsad utifrån individens behov.

Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande och stödjande synsätt, målet är att återgå till hemmet.

Mer information om rehab och korttidsboende