Genom att initiera ett ärende det vill säga påtala att behov finns till biståndshandläggaren öppnas ett ärende. Därefter sker ett hembesök och det görs en utredning av biståndshandläggaren. Sedan tas beslut i ärendet, det vill säga ansökan beviljas eller avslås

Att överklaga

Vid ett avslag eller om man på annat sätt inte är nöjd med beslutet kan det överklagas. Beslutet överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagan skickas till Högsby kommun Biståndsenheten/Vård och omsorg och ska ha inkommit inom tre veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. I skrivelsen ska man ange vilket beslut som överklagas, hur man vill att beslutet ska ändras och varför man önskar ändra beslutet. Biståndshandläggare kan vara behjälplig om man vill överklaga ett beslut.

Blanketter