Detaljplan för del av Högsby 1:32 m.fl. fastigheter vid norra delen av Storgatan, i Högsby, Högsby kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 juli 2021.

Planområdet är sammantaget cirka 3 hektar stort, centralt beläget i Högsby samhälle längs norra delen av Storgatan. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att:
- förtäta bebyggelsestrukturen i anslutning till torget genom att möjliggöra nya och större byggrätter där detta är möjligt i samklang med Storgatans småskaliga karaktär,
- fastställa rådande användning av bostäder, kontor och handel inom området eftersom gällande detaljplaner inom nu aktuellt planområde inte har genomförts i alla delar,
- värna kulturhistoriska värden i bebyggelsen och stadsmiljön, samt
- att se över utformningen av anslutande gator till Storgatan.
Om någon fastighetsägare anser sig ha rätt till ersättning på grund av skada som planen medför, enlighet med Plan- och bygglagens 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 12 §§, ska en sådan talan i normalfallet väckas inom två år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft, se Plan- och bygglagens 15 kap. § 5.
Planhandlingarna är tillgängliga på kommunens hemsida:
https://www.hogsby.se/Bygga-bo-och-miljoe/Bygga-och-planera/Detaljplaner/Planer-foer-antagande  (hogsby.se)
Med vänliga hälsningar
Miljö- och byggkontoret, Högsby kommun.