Vår förskola har två avdelningar: Hattstugan med barn 1 – 2,5 år och Solägget med barn 2,5 – 5 år. Sammanlagt har vi cirka 25 barn. Förskolans lokaler ligger i Fagerhults skola, som har elever från förskoleklass upp till åk 6.

Förskolan och fritidshemmet samarbetar vid öppningar och stängningar samt vid lov.

Förskolan arbetar efter förskolans läroplan Lpfö98/16. Vi arbetar temainriktat för att få in alla delar av läroplanen. Just nu har vi extra fokus på språk och kommunikation. Vi använder oss av pedagogiska dokumentationer för att få syn på verksamheten och barnens intressen och lärande. Miljön på förskolan är föränderlig utefter teman vi arbetar med och vad som är i barnens fokus och intresse. I vår miljö vill vi få in matematik, språk, naturvetenskap och teknik, så att barnen kan utforska och lära tillsammans med sina kompisar och tillsammans med oss pedagoger.

Vi har en barnsyn där vi ser barnen som medmänniskor som kan och vet en massa saker. Det är viktigt för oss att barnen har ett reellt inflytande och är delaktiga i vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska utveckla en god social kompetens. Vår likabehandlingsplan är ett levande verktyg. Pedagogerna har stor genusmedvetenhet och arbetar aktivt för att barnen ska få pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Vi arbetar för att ha ett gott samarbete med hemmen. Vi har utvecklingssamtal en gång per år och föräldramöten två gånger per år. Däremellan är den dagliga kontakten med vårdnadshavare viktig.

Vi har några flerspråkiga barn på förskolan och vi stävar efter att barnen ska få utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

Vi är en miljöcertifierad förskola och arbetar med Grön Flagg.  

Postadress;

Förskolan Ekebacken
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress;

Förskolan Ekebacken
Skolvägen 9
579 94 Fagerhult

Tel: 0481-71519
Fax: 0481-71510

ekebacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare Anita Sundström

0481-715 19  

Telefon rektorsexpedition

0491-292 25

Fax rektorsexpedition

0491-212 02