Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt. Relationerna mellan elever samt mellan elever och personal är viktiga redskap i arbetet. Vår utgångspunkt är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

I kapitel 14 i skollagen står det:

 • Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola.
 • Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov.
 • Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Lgr-11 står det:

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och detta ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter. Men också genom att eleverna kontinuerligt utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Man ska främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • Undervisningen vilar på demokratins grunder.

Kristallen och Rönnen strävar efter att tillsammans med fritidshems elever bygga en trygg kamratgrupp. Vi vill kunna ta hänsyn till både individens och gruppens behov av utveckling. Vi strävar efter att erbjuda en lustfylld och meningsfull fritidshemsvistelse.

Fröviskolan är en stor skola med många elever med olika bakgrunder och förutsättningar. Därför för vi kontinuerligt diskussioner kring värdegrund och bemötande mellan elev och elev men även mellan elev och pedagog.

Ett gott samarbete mellan förskolan, förskoleklass, skola och hemmet är en förutsättning för att kunna skapa ett helhetsperspektiv kring eleven och dess situation. Det blir ett naturligt samarbete med förskolan vid öppning och stängning. Pedagogerna arbetar nära förskoleklass och skola i och med den samverkan som finns på vår skola.

Lärandet på fritidshemmet

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Hur gör vi då detta?

Detta sker genom att vi försöker lyssna in elevernas behov och intressen. Dels i det dagliga samtalet men även genom förslagslåda och fritidsråd som hålls en gång i månaden.

I vårt uppdrag ligger också att utmana och inspirera till nya upptäckter och detta sker genom att vi pedagoger sätter upp mål för verksamheten så att vi låter eleverna möta olika arbetssätt, uttrycksformer och miljöer.

Vi arbetar efter att låter eleverna mötas och utvecklas i de fyra hörnstenar som verksamheten vilar på.

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi erbjuder ett varierat veckoprogram. Den fria leken är basen men vi erbjuder aktiviteter som sporthall, utflykt, skapande.

Teman som vi kommer arbeta med denna termin är: Lär känna din kamratgrupp/värdegrund med fokus mot språket, barnkonventionen som har blitt en lag samt estetiska uttrycksformer.

Under loven arbetar avdelningarna nära varandra och vi gör då ett gemensamt lovprogram som skiljer sig från det vanliga.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter en god föräldrakontakt och tycker att den är viktigt. För att delge vårdnadshavarna information använder vi oss av:

 • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
 • Infomentor
 • Instagram
 • Drop-in fika en gång per termin. (När möjlighet finns.)
 • Information på anslagstavla samt ytterdörrar.
 • Erbjuder utvecklingssamtal om föräldrarna så önskar.

Systematiska kvalitetsarbetet

Under läsåret 20-21 kommer vi arbeta med den övergripande satsningen i kommunen som riktar sig mot språkutvecklande arbetssätt.

Utvärdering

Fortlöpande reflektioner tillsammans med pedagogerna i verksamheten för att föra arbetet framåt samt diskutera det som sker i gruppen.

Minst en gång per termin får eleverna svar på en enkät om verksamheten.

Med jämna mellanrum fyller vi i ”pyramiden” som ger oss en grund till samtal kring varje fritidselev samt hur denna elev fungerar i gruppen.

Vi har förmånen att på arbetstid få tid för reflektion och utvärdering.

Önskvärt vore att minst en gång per termin göra en observation/sociogram för att få mer kunskap kring den fria leken.