Uppdraget som begravningsombud i Högsby kommun är från den 1 juli 2024 vakant för följande huvudmän (församlingar):

Fågelfors, Högsby, Långemåla och Fagerhult där samtliga ingår i Högsby pastorat.

Uppdraget gäller till och med den 31 december 2026.

Intresseanmälan

Förslag på lämpligt begravningsombud ska vara skriftligt motiverat och ska senast den 31 maj 2024 ha inkommit till Länsstyrelsen.

Du skickar in förslaget till Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för handläggarstöd, 581 86 Linköping eller via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se. Vänligen ange ärendenummer 7498-2024.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland vid eventuella frågor.

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombud är en person som utses av Länsstyrelsen för att inom Högsby kommun granska begravningsverksamheten hos huvudmannen.

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Ett begravningsombud ska inom sitt verksamhetsområde bland annat:

1. Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.

2. Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.

3. Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom.

4. Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Mer bestämmelser om begravningsombudets uppdrag anges i begravningsförordningen (1990:1147). Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn. Samrådet ska gälla huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Senast den 31 maj varje år ska begravningsombudet ge in en årsberättelse till länsstyrelsen.