Information om skolskjutsar till vårdnadshavare med elever i Högsby kommuns grundskola

Skolskjutsinformation

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan. I Högsby kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen.

 • Kostnadsfri skolskjuts anordnas för elever i grundskola, klass F-9 och särskola.
 • Skjuts till/från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår inte i kommunens åtaganden.
 • Ingen skolskjuts anordnas inom tätorter annan än i de fall då särskilda skäl föreligger (se nedan).

Folkbokföringsadress

Skolskjuts erhålls endast till och från den adress i Högsby kommun, där eleven är folkbokförd.

Särskilda skäl

Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:

 • Vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg.
 • För elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter framställan från vårdnadshavare.

Avståndsbestämmelser

För att vara skolskjutsberättigad krävs följande avstånd mellan bostad och skola respektive mellan bostad och hållplats/uppsamlingsplats: 

Skolform

Avstånd bostad-skola

Avstånd bostad-hållplats

Grundskola F-3

2 km

2 km

Grundskola 4-6

3 km

3 km

Grundskola 7-9  

4 km 

4 km

OBS! Vårdnadshavare har ansvar fram till dess att barnet stigit på skolskjutsen.

Skolskjutstider

Rätt till skolskjuts gäller till och från de klockslag som skolan börjar respektive slutar.

Skolskjutsen lämnar eleverna före ordinarie skolstarttid och hämtar efter ordinarie skolsluttid. Dessa tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven.

Inställd skjuts

Om skjuts måste ställas in, till exempel av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, kontaktar berörd entreprenör så snart som möjligt samtliga aktuella barns vårdnadshavare samt berörd skolas rektor. Det är alltid aktuell förare som avgör om skjutsen kan köra eller inte. Vårdnadshavare kan inte påverka detta beslut.

Skolskjuts vid växelvis boende

När det gäller elever med skiftande adresser ordnar kommunen skolskjuts inom Högsby kommun från den adress där barnet är folkbokfört. I mån av plats i den ordinarie skolskjutsen får eleven åka med eller om det går att ordna skolskjuts i de ordinarie skjutsarna har kommunen ett generöst förhållningssätt till denna möjlighet. Det kan också innebära ett skolkort inom Högsby kommun. Ansökan sker för växelvis boende inför varje läsår.

Val av annan skola eller förskoleklass

Kostnadsfri skolskjuts anordnas ej för elever som väljer att gå i annan grundskola, särskola eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola än den hänvisade erbjuds skolskjuts endast om detta inte medför ökad kommunal kostnad.

Om elev flyttar under läsåret

För elev som flyttar utanför kommunen under läsåret, men önskar gå kvar i sin "gamla skola", bekostas eller ordnas eventuell skjuts från den nya adressen av vårdnadshavare.

På- och avstigningsplatser

För att undvika allt för många hållplatser samt körning in på bivägar ställs krav på att elever samlas vid hållplatser eller andra uppsamlingsställen. Särskilda platser för av- och påstigning finns vid skolor.

Vänte- och restider

 • Väntetiden inkluderar allt väntetid för eleven under transport alltså även väntetid vid eventuellt byte av transportmedel under resans gång.
 • Väntetid vid hemtransport från skolan ska i möjligaste mån eftersträvas ej bli längre än 30 minuter per resa.
 • Väntetiderna avser skolans start- och sluttid och inte för varje enskild elevs start- och sluttid.

En strävan ska vara att elevens tid i buss och/eller taxifordon i största möjliga utsträckning minimeras utan att göra avkall på trafiksäkerhet med mera.

Säkerhet

Elev skall använda bilbälte vid färd i fordon som är utrustade med bilbälten.

I respektive entreprenörs uppgifter ingår att en gång per läsår genomföra utrymningsövning för skolskjutsbarn.

Ansvar i samband med skolskjuts

 • Vårdnadshavare har ansvaret till dess att eleven stigit på/i fordonet.
 • Chauffören har ansvaret under resan och är ansvarig för ordningen i fordonet under transport.
 • Skolan har ansvaret när eleven stigit av vid skolan.
 • Samma princip gäller vid hemfärd fast i omvänd ordning.
 • Skolskjutsansvarig ansvarar för att instruktioner angående skolskjuts finns hos ledningen för skolorna i kommunen för att eleverna ska undervisas om vad de ska iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjuts.
 • Vid läsårets början ska eleverna informeras om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordon.
 • Chauffören ska rapportera incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till skolan (skolskjutsansvarig).

Undervisning – uppträdande

Skolan undervisar eleverna i hur de ska uppträda i bussen/bilen och vid hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Vårdnadshavare bör påminna sitt barn om:

 • Att hålla sig på betryggande avstånd tills skolskjutsfordonet stannat.
 • Att ej stiga på/av rullande fordon.
 • Att rätta sig efter förarens anvisningar som motiveras av trafiksäkerheten och ordningen i fordonet.

Säker skolväg skapar vi tillsammans!

Terminskort

För borttappat terminskort tas en avgift ut vid varje tillfälle.

 • F-3: 50 kronor
 • 4-9: 100 kronor
 • Gymnasiet: 200 kronor

Elev som glömt sitt kort får åka till skolan utan att betala men får själv bekosta hemresan. För att komma tryggt hem från skolan ska eleven vända sig till lärare/mentor för att kontakta vårdnadshavare.

Upplysningar

Upplysningar i skolskjutsfrågor lämnas av skolskjutsansvarig.