I förskoleklassen är det viktigt att alla barn känner sig trygga, sedda och bekräftade.  Att de tycker att det är roligt att gå till skolan och att de får uppleva känslan av att lyckas. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån sin egen förmåga genom både styrda, spontana och fria aktiviteter. Vi vill möta varje elev utifrån deras tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov, men också utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Det är vi pedagoger som ska fånga elevernas uppmärksamhet och göra lärandet intressant och roligt samt ta vara på barnens glädje och nyfikenhet.

Varje dag undervisar vi efter ett schema. Under dagen har vi både styrd undervisning, spontan undervisning, fri lek och raster. Varje morgon går vi igenom schemat med bildstöd som sitter uppe i klassrummet. Med hjälp av bildstödet så synliggör vi för eleverna vad som ska hända under dagen. Vi räknar tillsammans antal elever som är närvarande och frånvarande. Förskoleklassen har rast samtidigt med skolans övriga elever.

Natur, teknik och samhälle

Vi arbetar med olika ämnen, som är knutna till läroplanen. Det kan till exempel handla om årstider, rymden, olika högtider och vatten. Vi använder oss av boken Puls förskoleklass samhälle, natur och teknik samt boken Livet i vår värld.

Undervisningen bedrivs både inomhus och utomhus, och består av både teoretiska och praktiska uppgifter.

Språk/ Svenska

Vi undervisar i böckerna Läsresan fk (läsebok och arbetsbok), Språklust, Bornholmsmodellen, samt materialet Fonomix. I slutet av varje dag får eleverna utvärdera dagen om den har varit bra eller mindre bra, vad vi har gjort samt om de har lärt sig något nytt.

Eleverna får samtala i par, i sina basgrupper men även i helklass. Vi använder oss av språklekar. Här tränar barnen sin språkliga medvetenhet.

Vi har högläsning varje dag, det kan vara kapitelböcker med bilder men även kapitelböcker utan bilder just för att man ska träna sig på att illustrera egna bilder till texten. Det kan vara faktaböcker om till exempel olika djur eller någon annan bok som vi vill belysa i undervisningen.

Eleverna får bland annat öva på att koppla texterna till sig själva och berätta för varandra om vad boken handlade om. Vi pedagoger ställer frågor på texten som vi har läst för att man ska kunna återberätta det vi har läst för att få en ökad läsförståelse.

Genom att använda ett språk- och kunskapsinriktat arbetssätt försöker vi pedagoger få in språkträning under dagens alla aktiviteter. Eleverna får öva på att berätta och samtala med varandra, både i par, i mindre grupper och i hela klassen. Vi använder oss av veckans ord just för att öka elevernas ordförråd samt begreppsförståelse.

Veckans ord är ord som eleverna kommer att möta under veckan i vår undervisning så som till exempel par, mönster, årstider, m.m.

Vi kommer att använda oss av olika sidor på internet när vi undervisar i bokstavsinlärning så som Skolplus, Bokstavshissen och Bästa bokstaven.

Matematik

Genom att vi går igenom almanackan varje dag och räknar eleverna så hör eleverna hur vi använder oss av talraden samt ordningstal.

Vi utgår från Mitt i prick, Matematik fk, som ger barnen många olika erfarenheter och upplevelser av matematik både inomhus och utomhus. Barnen får fundera över matematiska problem och de får en möjlighet att få en positiv inställning till matematik, då många övningar uppfattas som lek eller skapande. Vi genomför konkret undervisning för att eleverna ska befästa matematiken med siffor-antal-längd-vikt m.m.

Matematik används också i andra ämnen och i den fria leken. Där har vi pedagoger möjlighet att hjälpa/stötta eleverna i att utveckla deras matematiska tänkande ännu mera.

Eleverna får samtala i par, i sina basgrupper men även i helklass. Vi använder oss av mattelekar. Här tränar barnen sin matematiska medvetenhet.

Lek

Leken är ett viktigt redskap i elevernas lärande och därför ges det stort utrymme för detta i verksamheten, både inomhus och utomhus. Leken stimulerar barnens språk, fantasi, kreativitet och utvecklar samtidigt barnens sociala samspel med kompisar. De yngre elevernas lärande sker mycket genom leken. 

Den fria leken kan bestå av olika bygglekar, spel, lego, men man kan även välja att pussla,  pyssla, pärla, rita och måla. I den fria leken kan vi lärare undervisa utan att eleverna tänker på att det är matematik, språk, natur och samhälle som vi undervisar i.

Idrott och rörelse

Förskoleklassen har planerad idrott en gång i veckan. Eleverna har längre raster varje dag tillsammans med övriga elever på skolan. Förskoleklassen har ett längre utepass i veckan där vi kommer att väva in undervisning i uteleken.

Under dagen använder vi oss också av pausgympa, oftast till musik. Eleverna får möjlighet att utveckla grovmotoriken/koordination på detta sätt.

Bild/skapande och musik

På bilden får barnen testa olika tekniker och material. Vi har ett musikpass i veckan, då vi sjunger, lyssnar på olika sorters musik eller ägnar oss åt danslekar. Barnen har rätt att få möjligheter att uttrycka sig på flera sätt än det talade språket.

Utvecklingsmöjligheter

Att hela tiden anpassa undervisningen efter barngruppens/enskilda barns behov och intressen. Vi fokuserar på att bygga en trygg barngrupp, skapa regler, rutiner, kamratskap m.m.