Stipendiet kan även sökas av någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt. Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd. Stipendiet kan ges till antingen enskilda personer, företag, föreningar eller organisationer som hör hemma i Högsby kommun.

Med naturvård menas att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där, i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Miljöskydd däremot handlar om att förebygga eller eliminera avfall och utsläpp till mark, vatten och luft, men även andra miljöolägenheter som orsakas av människan.

Förslag på lämpliga kandidater till Miljöstipendium -20 skulle vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 1 oktober 2020. När förslaget lämnas in ska det motiveras varför just den personen/företaget/föreningen/organisationen ska motta stipendiet. Glöm inte att uppge ditt eget namn och telefonnummer eller adress.

På kommunen är det Myndighetsnämnden som beslutar om vem som ska utses till mottagare av Högsby kommuns miljöstipendium. Stipendiet varierar i storlek och beloppet fastställs av myndighetsnämnden i förhållande till värdet av miljöinsatsen. Utdelningen av stipendiet görs av myndighetsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Förslagen skickas till: miljoochbygg@hogsby.se