Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt och beräknas på hushållets bruttoinkomst. 
Inkomsttaket är 49 280 kr per månad 2020:

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem)
Barn 1:  3% av inkomsten, dock högst 1 478 kr/mån
Barn 2:  2% av inkomsten, dock högst 986 kr/mån
Barn 3:  1% av inkomsten, dock högst 493 kr/mån
Barn 4:  Ingen avgift

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)
Barn 1:  2% av inkomsten, dock högst 986 kr/mån
Barn 2:  1% av inkomsten, dock högst 493 kr/mån
Barn 3:  1% av inkomsten, dock högst 493 kr/mån
Barn 4:  Ingen avgift

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.
- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas maxtaxan utan reducering
- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering
- Avgift för barn i åldern 3-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg
Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, så kallad lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):
Barn 1-3:  0,5% av inkomsten, dock högst 247 kr/månad
Barn 4:  Ingen avgift

Allmän förskola
Tiden för 3-5 åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Nivå

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Förskola

3,0 %

2,0 %

1,0 %

Skolbarnomsorg

2,0 %

1,0 %

1,0 %

Lovplats

0,5 %

0,5 %

0,5 %