Kungörelse om laga kraft för detaljplan

Detaljplan för del av Huseby 7:2 m.fl. fastigheter vid södra delen av Storgatan i Högsby, Högsby kommun.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 6 juni 2023.

Planområdet är sammantaget cirka 3 hektar stort, centralt beläget i Högsby samhälle och omfattar kvarteren på bägge sidor Storgatan vid dess södra infart.

Gällande detaljplaner i nu aktuellt planområde har inte genomförts i alla delar. Det saknas även kulturhistoriskt skydd för värdefull bebyggelse i området. Delar av marken står oanvänd och är attraktiv för byggande av bostäder. Det är även angeläget att göra den södra infarten till Storgatan mer inbjudande och skapa ett tätare gaturum med ny bebyggelse.

Ett genomförande av detaljplaneförslaget bedöms väl överensstämma med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen har tagits fram med utökat planförfarande.

Om någon fastighetsägare anser sig ha rätt till ersättning på grund av skada som planen medför, enlighet med Plan- och bygglagens 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 12 §§, ska en sådan talan i normalfallet väckas inom två år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft, se Plan- och bygglagens 15 kap. § 5.

Planhandlingarna är tillgängliga på kommunens hemsida i en månad och kan därefter begäras ut vid förfrågan:

https://www.hogsby.se/Bygga-bo-och-miljoe/Bygga-och-planera/Detaljplaner/Laga-kraftvunna-planer

Med vänliga hälsningar, Miljö- och byggkontoret, Högsby kommun.