Samrådsinbjudan

Detaljplan för del av Huseby 7:2 med flera fastigheter vid södra delen av Storgatan i Högsby, Högsby kommun, ställs ut för samråd under tiden 2 mars 2020 – 17 april 2020. Samrådstiden är förlängd till den 17 april.

Planområdet är sammantaget cirka 3,5 ha stort, centralt beläget i Högsby samhälle och omfattar kvarteren på bägge sidor Storgatan vid dess södra infart.

Gällande detaljplaner i planområdet har inte genomförts i alla delar. Det saknas även skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i området och en vacker allé med inslag av mistlar. Delar av marken står oanvänd och är attraktiv för byggande av bostäder. Det är även angeläget att göra den södra infarten till Storgatan mer inbjudande och skapa ett tätare gaturum med ny bebyggelse. Emån vid Tingebro ska göras mer tillgänglig som en attraktiv parkmiljö. Ett genomförande av detaljplaneförslaget bedöms väl överensstämma med kommunens gällande översiktsplan.

Vi bjuder in till ett informationsmöte om planförslaget i Kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, tisdag 24 mars kl. 18.00. OBS! INSTÄLLT!

Under samrådstiden är ni välkomna att, senast den 3 april 2020, skriftligen lämna frågor och synpunkter till följande adress: Högsby kommun, Miljö- och Byggkontoret, 579 80 Högsby, eller miljobygg@hogsby.se. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in synpunkter skriftligen kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagandet av planen.

Detaljplanehandlingarna är utställda för samråd på Kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, öppet måndag–torsdag, kl. 08–12 / 13–16 och fredag kl. 08–12 / 13–15, samt på kommunbiblioteket Misteln, Storgatan 17 i Högsby, öppet måndag–fredag kl. 09–18 och lördag kl. 09–13. Handlingarna finns även att tillgå på kommunens webbsida.

Vill du fråga något om detaljplanens innebörd och konsekvenser kan du ringa till Emil Stille på Miljö- och byggkontoret, telefon 0491-291 09.

Med vänliga hälsningar,
Miljö- och byggkontoret,Högsby kommun