Ändring och upphävande av del av detaljplan:
”Förslag till byggnadsplan för Allgunnen, del av Aboda 1:2, 4:2, 3:2, 2:2 och 6:1, del av Skurebo 2:4, 2:15, 3:3 samt Skurebo 3:13, 3:14 och 3:19, i Högsby kommun av Kalmar län” ställs ut för samråd under tiden 27 september 2021 – 25 oktober 2021.

Ändringens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av fritidsbostäder längs byvägen nordöst om Aboda by. Byggnationen ska utformas på ett sätt som respekterar dalens höga landskapsvärden och den kulturhistoriska miljön i byn. Även permanentbostäder är möjliga att uppföra i området. För att undvika olämpligt placerad bebyggelse så upphävs även en del av gällande detaljplan.

Planområdet är beläget i utkanten av Aboda by, utmed vägen nordöst mot Sinnerbo. Planområdet utgör en dalsluttning som idag är betesmark, men är planlagd för fritidshusbebyggelse.

Detaljplaneändringen är utställd för allmänheten på Kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, öppet måndag – torsdag, kl. 08.00-12.00 / 13.00 - 16.00 och fredag kl. 08.00-12 / 13.00-15.00. Handlingarna finns även att tillgå på kommunens webbsida under nyheter www.hogsby.se.

Miljö- och byggkontoret inbjuder även till ett informationsmöte på Allgården den 7 oktober kl 17.00 till 18.00. Välkomna!

Under samrådstiden är ni välkomna att, senast den 25 oktober 2021, skriftligen lämna frågor och synpunkter till följande adress: Högsby kommun, Miljö- och Byggkontoret, 579 80 Högsby, eller miljoochbygg@hogsby.se. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in synpunkter skriftligen kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagandet av planen.

Vill ni fråga något om detaljplanens innebörd och konsekvenser är ni välkomna att ringa till stadsarkitekt Emil Stille, tfn.: 0491-291 09.

Med vänliga hälsningar Miljö- och byggkontoret, Högsby kommun