Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller under HELTID för:
• Barn i förskoleverksamhet inkl friförskolan Juvelernas hus.
• Elever i grundskola inkl fritids Juvelernas hus.
• Elever i gymnasieskola.
• Personer i familjehem.
• Elever i särskola, särvux.
• Vuxna i kommunens omsorgsverksamhet.

Försäkringen gäller under SKOL-/VERKSAMHETSTID för:
• Elever i komvux, kunskapslyftet, grundvux.
• Elever i SFI, flyktingar under PRAO.
• Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sysselsättningsprogram, praktik, arbetsträning.
• Personer som deltar i större olyckor och extraordinära händelser.
• Personer i väntjänst.
• Sommarlovsentreprenörer.

Om du drabbas av olycksfall

• Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

• Spara alla kvitton.

 Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea.

 

För utförligare information se länk till höger