Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen utvärderas och att det årligen upprättas en ny. Detta sker i nära samarbete med personalen på förskolan där det praktiska arbetet utförs.

Vår vision

På förskolan Lillebo inkluderar vi alla med vårt förhållningssätt. Vi strävar efter att se allas olika behov och möta dem på bästa sätt. Förskolan Lillebo arbetar för att vi ska vara en trygg och vänlig plats. Vi strävar efter att ingen blir utsatt för negativa handlingar och ingen form av kränkande behandling accepteras. Barn och vuxna ska känna att omgivningen reagerar med full kraft, så fort som möjligt.

Vår vision är att föräldrar och barn görs delaktiga och upplever att de har möjlighet att påverka arbetet med likabehandlingsplanen på Lillebo.

Planen gäller från

2020-10-01

Planen gäller till

2021-09-30

Läsår

2020/2021

Barnens delaktighet

Vi arbetar aktivt med innehållet i likabehandlingsplanen vid samlingar och vid andra tillfällen då det är aktuellt, både genom samtal och material såsom Kompisböckerna baserade på Barnkonventionen. Vi gör det naturligtvis på barnens nivå, dvs. hur man är en bra kompis, att man inte ska reta någon för att han/hon är kille/tjej, har annan hudfärg osv baserat på diskrimineringsgrunderna.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom Infomentor informeras vårdnadshavare om att en likabehandlingsplan upprättas, och innan planen fastställs erbjuds vårdnadshavarna att ha synpunkter om planen. Vi informerar även om att den färdiga planen finns att läsa på kommunens hemsida. Personalen är lyhörda för vårdnadshavares ev. synpunkter.

Personalens delaktighet

Utvärdering, kartläggning och upprättande av planen görs av personalen på förskolan. Utvärderingen görs i maj eller juni. Kartläggning och arbetet med att upprätta en ny plan görs i september.

Arbetslagen för diskussioner om innehåll, mål och om hur arbetet fortskrider på planeringar, avdelningsmöten och APT.

Förankring av planen

Genom att ta vara på de synpunkter som barnen, vårdnadshavarna och personalen framför under arbetet med att ta fram likabehandlingsplanen blir den också förankrad hos alla. Den finns sedan tillgänglig på kommunens hemsida.

Likabehandlingsplanen är ett levande verktyg för oss i vardagen på förskolan.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Genom observationer av barngruppen och ständiga diskussioner och reflektioner i arbetslagen har effekterna av genomförda åtgärder lyfts fram.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All personal på avdelningarna har deltagit i utvärderingen. Barnen har involverats genom samtal och observationer. Vårdnadshavare har haft möjlighet att tycka till kring vårt arbete med planen.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vår vision:
Vi anser att all personal på förskolan strävar efter att vår vision efterlevs.

Vi ser att de allra flesta familjerna ser förskolan som en trygg plats och att kommunikationen oss emellan fungerar mycket bra.

Alla vårdnadshavare har informerats om vart de kan läsa vår Likabehandlingsplan och vad den innehåller. Detta görs redan vid inskolning och informationen upprepas vid föräldramöten och liknande.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan:
All personal på avdelningarna har deltagit i utvärderingen. Barnen har involverats genom samtal och observationer.

Utvärdering:
Genom observationer av barngruppen och ständiga diskussioner i arbetslagen har effekterna av genomförda åtgärder lyfts fram.

I arbetet med att främja likabehandling gällande kön, könsidentitet eller könsuttryck anser vi att våra lärmiljöer är skapade med alla barns intressen och utveckling i fokus.

Personalens förhållningssätt är att vi respekterar barnen för den de är och inga värderingar läggs på barnens val av aktiviteter eller material, baserat på kön.

På förskolan finns litteratur som utmanar traditionella könsroller och personalen gör medvetna val för att inkludera dessa i undervisningen.

Genom vår utbildning i Jämställdhet ser vi att personalen blivit mer medvetna i vårt arbete och att fallgroparna blivit färre.

Arbetet med modersmål hjälper oss att ge barnen en möjlighet att få känna stolthet över sin etniska tillhörighet. Vi har försökt använda enkla metoder för att kunna ge barnen möjlighet att få ta del av ”sitt” språk och ofta använt oss av digitala verktyg.

På avdelningarna finns både litteratur och bilder som representerar olika etniciteter. Vi upplever att vi inte alltid kan hitta passande material för alla de språk som finns representerade på förskolan.

Personalen har använt sig av kollegialt lärande för att föra arbetet vidare.

På förskolan finns inga religiösa inslag som kan påverka barnen. Vid inskolning förs en dialog med vårdnadshavarna om eventuella önskemål och förskolans möjlighet att tillgodose dem.

Vår ambition att uppmuntra till nyfikenhet kring olika seder och locka till diskussion har varit lättast för oss att sträva efter när det gäller de seder och traditioner vi känner oss bekanta med. Vi kan också se att många traditioner förknippas med en viss maträtt eller liknande, och detta är inte aktuellt att uppmärksamma på förskolan.

I arbetet med att främja likabehandling gällande sexuell läggning har vi under året lagt till både material och litteratur för att skapa en förberedd och tillåtande miljö. Personalen känner sig väl förberedd inför ett eventuellt mottagande av regnbågsfamiljer etc.

Verksamheten är anpassad i den mån det är möjligt för att tillgodose de olika behov barnen har, och vi har även möjlighet till att erbjuda avskildhet för de stunder det behövs. Vi har ett samarbete med både specialpedagog och Hab och får en del material därifrån. Vi har även personal som tar fram bildstöd och tecken efter behov. Alla avdelningar använder sig av TAKK i varierande utsträckning.

Gällande de scheman som lagts för våra resurspedagoger finns rum för förbättring.

Alla avdelningar har delat barngruppen i olika grupper utifrån de kriterier som passar aktiviteten eller barnen bäst, utan att ha ålder i åtanke. Nu under vårterminen 2020 har vi inte haft samma behov eller möjligheter att dela barnen i mindre grupper p.g.a. Coronapandemin.

Arbetet med att motarbeta kränkande behandling är en ständigt pågående process på samtliga avdelningar. Vi använder oss av litteratur, dagliga samtal och i viss mån dramatisering för att hålla detta arbete levande.

Doddo har använts i mindre utsträckning på avdelningarna för de yngsta, och man har valt andra figurer såsom Kanin och Igelkott eller gosedjur som barnen känner igen. På Solgläntan har man använt sig en del av Bamse under flera aktiviteter och vännerna från Kungaskogen har blivit mindre använda.

Både Babblarna och vännerna från Kungaskogen finns ändå med i verksamheten och barnen är väl förtrogna med dem

Årets plan ska utvärderas senast

2021-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Genom fortlöpande observationer och diskussioner i arbetslagen gör vi kontinuerligt uppföljningar av likabehandlingsplanen under våra reflektionstider. Uppföljningarna blir underlag för utvärderingen.

Under augusti och september 2021 görs en ny kartläggning och den nya likabehandlingsplanen utformas.

Ansvarig för att årets plan utvärderas.

Rektor och samtlig personal på förskolan.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Områden som berörs av insatsen
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
Flickor och pojkar ska i förskolan ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Personalen är förberedd på att välkomna och bemöta barn med transföräldrar. Genom diskussioner och kollegialt lärande samarbetar personalen kring detta arbete.

Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Skapa en innemiljö som tilltalar både pojkar och flickor oavsett vilken aktivitet det aktuella utrymmet avser. Använda litteratur och material som utmanar traditionella könsroller.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete som pågår hela tiden utifrån de observationer som görs.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet.

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Verksamheten ska spegla mångfald så att barnen kan känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet. Personalen tar hjälp av varandras kompetenser för att föra arbetet framåt. Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Genom medvetet val av faktaböcker och sagoböcker från hela världen, även digitalt. Ha bilder uppsatta på avdelningarna som speglar många olika etniska tillhörigheter. Kommunen har gjort en satsning på SKUA, och detta blir vår kompetensutveckling det här året.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Böckerna och bilderna förnyas fortlöpande under året.

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. Personalen på förskolan är medveten om att inte alla föräldrar och barn med en viss trosuppfattning har samma önskemål och behov och tar reda på vad som gäller för just den enskilda familjen.

Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Personalen har som ambition att utforma utbildningen för att uppmuntra till nyfikenhet kring olika seder, och locka till dialog med bilder och internet som hjälpmedel.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning.

Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Förskolan ska synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer, inte bara den heterosexuella familjen. Personalen är förberedda på att välkomna och bemöta regnbågsfamiljer, det vill säga, familjer med homo- och/eller bisexuella föräldrar.

Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Ha litteratur på avdelningarna som handlar om olika familjekonstellationer. Ha bilder uppsatta på avdelningarna som speglar olika familjekonstellationer. Personalen ska under året läsa boken Barn i regnbågsfamiljer.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Böckerna och bilderna förnyas fortlöpande under året.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning.

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Anpassa verksamheten med hänsyn till barnens olika förutsättningar och utforma den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna. Personalen är goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.

Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Ha litteratur på avdelningarna som handlar om barn med olika funktionsnedsättningar, även digitalt.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Böckerna byts ut och förnyas fortlöpande under året.

Främjande arbete för att stävja kränkande behandling.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Verksamheten ska eftersträva att ingen form av kränkande behandling förekommer. Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och välkomna, och på Lillebo gäller nolltolerans mot kränkande behandling.

Varje arbetslag gör uppföljning så att arbetet fortskrider efter ovanbestämt mål. Uppföljningarna används vid utvärderingen.

Insats
Samtal förs med barnen om olika situationer som kan uppfattas som kränkande, hur de kan agera för att vara en bra kompis och hur de kan hjälpa en kamrat som blir utsatt för kränkningar. Personalen föregår med gott exempel och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra.

Personalen uppmanar barnen att hjälpa varandra och förstärker positivt beteende och positiva handlingar och ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ge dem redskap såsom Stopp-handen bland annat för att lösa konflikter.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete under året.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Eftersom barnens ålder på förskolan är 1-4 år är observationer av barngruppen det som ligger till grund för årets likabehandlingsplan. Hos personalen har frågor väckts utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och utifrån dessa och de observationer som gjorts och diskussioner som förts har målen för årets arbete tillkommit.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Genom observationer av barngruppen och i dagliga samtal med vårdnadshavarna, samt genom en enkät.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Det är personalen på förskolan som genomfört kartläggningen.

Resultat och analys
Genom diskussion och observation av barngrupperna har pedagogerna kommit fram till detta:

 • Vi behöver arbeta med att lyssna aktivt, något som är utmanande för barn i vår ålder.
 • Vi ska arbeta med Kompisböckerna baserade på Barnkonventionen. I arbetet med Likabehandlingsplanen väljer vi böckerna Säga sitt och Lika värde.
 • En enkät har lämnats ut av Solgläntan till vårdnadshavare, och flertalet har nämnt att de förmågor man önskar att barnen ska få med sig från sin förskoletid är: Vara goda lyssnare, visa hänsyn och vara en god kamrat. Dessa punkter ingår i vårt arbete med Likabehandlingsplanen.
 • Vi arbetar med Stopp-handen, att lyssna på varandra och visa hänsyn.
 • Pedagogernas förhållningssätt utgör en avgörande framgångsfaktor.

Förebyggande åtgärder

Namn

Respekt, hänsyn och omsorg.

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Förskolan strävar efter:

 • Att respekt, hänsyn och omsorg genomsyrar hela verksamheten.
 • På Lillebo ska alla känna sig välkomna, trygga och accepterade.

Åtgärd

 • Pedagogerna lyfter, stärker och uppmuntrar positivt beteende.
 • Pedagogerna strävar efter att alltid vara goda förebilder.
 • Pedagogerna strävar efter att vara närvarande och lyhörda under dagens undervisning.
 • Pedagogerna strävar efter att dela in barnen i mindre gruppkonstellationer.
 • Pedagogerna arbetar aktivt och målmedvetet med att skapa en utvecklande lek- och lärmiljö.

Motivera åtgärd

Genom pedagogernas aktiva arbete att möta varje barn efter deras behov och förutsättningar skapas trygghet, stärker självkänslan hos barnen och ökar empatin för varandra. Förskolans miljö ska fungera som en tredje pedagog och vara tillåtande när det gäller social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Genom att dela in barnen i mindre grupper ökar möjligheten för pedagogerna att se varje barns behov och styrkor. Att göra fortlöpande dokumentationer och reflektioner och ha pedagogiska diskussioner gör att arbetet går framåt och ger barnen möjlighet att utvecklas.

Ansvarig

Hela arbetslaget är ansvarigt.

Datum när det ska vara klart

Målet ska vara uppfyllt i juni 2021.

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personalen ha en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och kränkande behandling och vad de som vuxna i förskolan ska reagera på. Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus och är redo att ge barnen stöd i situationer där det uppstår bråk och konflikter.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn och föräldrar kan vända sig till alla i arbetslaget, arbetslagsledaren eller till rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. Pedagogen avleder/avbryter omedelbart handlingen som kan vara kränkande och samtalar kring det som hänt och låter båda sidor komma till tals. 2. Pedagogen är tydlig med det som hänt inte är acceptabelt. 3. Barnen och pedagogen samtalar, om det är möjligt, om andra alternativ att lösa konflikten eller undvika att kränkningen upprepas. 4. Pedagogen ansvarar för att vårdnadshavare till samtliga inblandade barn blir informerade om händelsen. 5. Pedagogerna dokumenterar det som hänt samt följer upp och arbetar förebyggande så att kränkningen inte upprepas 6. Vid händelse som kan vara kränkande behandling gör pedagogen omgående en anmälan till rektor. Blanketten finns under S: Utbildningsförvaltningen. Anmälan görs i varje enskilt fall och det ska alltså inte vara upprepade kränkningar för att en anmälan ska göras. 7. Rektor gör direkt anmälan om misstänkt kränkning till huvudman. 8. Rektor återkopplar till den pedagog som anmälde kränkningen och startar omgående en utredning. 9. Vid behov kontaktar rektor extern expertis.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Stoppa handlingen och genast informera rektor som utreder frågan och vidtar åtgärder samt anmäler till huvudman.

Rutiner för uppföljning

Åtgärderna följs upp och utvärderas i juni 2020. Ansvariga är samtliga pedagoger på förskolan samt rektor.

Rutiner för dokumentation

Vidtagna åtgärder när barn kränks av andra barn dokumenteras och förvaras bland barnens uppgifter. Ansvarig är barnets ansvarspedagog. Vidtagna åtgärder när barn kränks av personal dokumenteras och arkiveras. Ansvarig är rektor.

Ansvarsförhållande

Ansvarsfördelningen för det åtgärdande arbetet finns under respektive punkt.