Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

förskola 1-5 år

Ansvariga för planen

Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen utvärderas och upprättas en ny för kommande år.

Detta sker i nära samarbete med personalen på förskolan där det praktiska arbetet utförs.

Vår vision

På vår förskola ska alla barn

 • känna sig trygga och bli respekterad för den man är
 • se varandra som en bra tillgång
 • känna sig delaktiga och få säga sitt
 • känna att de är lika mycket värda

Planen gäller från

2020-10-01

Planen gäller till

2021-09-30

Barnens delaktighet

 • lyssna på barnens åsikter och ta tillvara på deras tankar och idéer
 • samtala med barnen (enskilt eller mindre grupper) om hur en bra kompis bör vara (kompismaterial)
 • göra barnen medvetna och ge dem bra förutsättningar för att vilja hjälpa varandra
 • göra barnen medvetna om att de är individer med egna rättigheter (barnkonventionen)

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårt förslag, på hur planen har utformats, presenteras för föräldrarna på infomentor, den finns tillgänglig på avdelningen så att alla föräldrar kan ge sina synpunkter innan planen fastställs. Planen finns utlagd på kommunens hemsida.
www.hogsby.se

Personalens delaktighet

Utvärdering, kartläggning och upprättande av planen görs av personalen på förskolan. Utvärderingen görs i juni 2021.

Kartläggning och arbetet med den nya planen görs i september månad 2021.

Arbetslaget för olika diskussioner utifrån barngruppen och kommer tillsammans fram till vad planen ska innehålla, vad den ska ha för mål och hur arbetet ska fortskrida, detta diskuteras under planeringar och avdelningsmöten.

Utvärdering (2019/2020)

Delaktiga i utvärderingen i årets plan

Planen har utvärderats av personal vid Berga förskola. Vi har varit flexibla, ställt upp för varandra och ändrat i schemat för att få en trygg barngrupp.

Resultat (hur blev det?)

De allra yngsta barnen har på sin avdelning fri tillgång till böcker lämpade för deras ålder, detta är böcker som barnen tittar i ensamma eller tillsammans med andra barn eller med en vuxen.

Bland mellanbarnen har vi koncentrerat oss på boksamtal, bilder och text har utvecklat barnens tankar och funderingar på ett positivt sätt, utifrån de frågor den vuxne har ställt till dem.

Böckerna har vi valt med omsorg utifrån olika dilemman som vi ställs inför i vardagen. Barnens språk har utvecklats det kan man tydligt se i leken då de samtalar och möter varandra med respekt.

Vi har även lagt mycket tid på att samtala och diskutera med barnen om känslor, känslor som alla har men inte vågar visa för andra och att det är tillåtet att visa sina känslor. Barnen har fått sätta ord på sina egna och andras känslor och utifrån det har vi samtalat med barnen, enskilt eller i grupp, om hur man kan känna sig i vissa situationer under en dag.

De äldsta barnen har utgått från serien ”kompisböcker” (Natur & kultur, Linda Palm och Lisa Sollenberg). Böckerna handlar om hur det är att vara en bra kompis, något som barnen möter i vardagen.
Böckernas innehåll har varit till stor hjälp för en del av barnen, andra barn har haft svårare att ta till sig och förstå budskapet i böckerna. Det som barnen tagit till sig i de olika samtalen är att våga säga stopp och visa stopptecknet för sina kompisar.

Under våren 2020 flyttade de äldsta barnen till andra lokaler eftersom barngruppen blev för stor för de lokaler som fanns. För en del av barnen blev det rörigt då de skulle vara på olika ställen under dagen. Detta medförde att gruppen blev stökig och gick till angrepp mot varandra, genom slag och fula ord.

Under nästa läsår kommer vi fortsätta med boksamtalen och ge alla barn en bra förutsättning till att kunna förstå innebörden av sitt eget eller andra handlande och kunna vara en bra kompis
Barnen har observerats i olika situationer och utifrån har personalen diskuterat för att skapa en bra miljö. Vi har ändrat om i miljön för att ge barnen bra förutsättningar till lek och utveckling.

Personalgruppen har diskuterat runt samtliga diskrimineringsgrunder som vi sett i vår kartläggning. Vi har läst böcker och artiklar som berör dessa ämnen, för att få kunskap och förståelse hur vi möter barn och föräldrar.

Förankring av planen

De synpunkter som barnen, vårdnadshavarna och personal framför under arbetets gång blir också det som fastställs och förankras hos alla.

Beskriv hur årets plan har utvärderats

Personalen har under året observerat, reflekterat och diskuterat barnens miljö och hur den ska kunna utformas för att ge bra förutsättningar till utveckling och lek.

Jämställdhet har varit en del i vårt arbete i förskolan under året och det har väckt nya tankar och funderingar som har lett till diskussioner hur vi möter varje enskilt barn (med positiv förstärkning).

Under våren (2020) har vi delat på barngruppen i två grupper, Skyttebos förskola (asylförskola) avvecklades och barnantalet på förskolan ökade. De äldsta barnen har varit i Skyttebos lokaler varje dag (8.00 -14.00), maten har serverats i skolans matsal.

Personalen på förskolan är flexibla, ställt upp för varandra och ändrat i schemat för att få en tryggare barngrupp och så få vikarier som möjligt.

Ansvarig för att årets plan utvärderats

Rektor

Årets plan har utvärderats senast

200630

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Alla vårdnadshavare ska känna ett förtroende för förskolan för att kunna lämna sina barn, där verksamheten är neutral och öppen utan påverkan för den ena eller andra religiösa uppfattningen.

Insats
Hela arbetslaget skaffar sig information om olika religioner och högtider genom att läsa enkla böcker (biblioteket).

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året

Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av insatsen
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
Flickor och pojkar ska i förskolan ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Personalen är förberedd på att välkomna och bemöta barn med transföräldrar.

På personalmöte under året diskuterar arbetslaget barnens lek och hur vi har utformat vår miljö.

Insats
Skapa en miljö som tilltalar både pojkar och flickor.

Läsa böcker som utmanar barnens traditionella könsroller.

Låta barnen göra egna val men låta dem prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete som pågår hela tiden utifrån de observationer som görs.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Verksamheten ska spegla mångfald så att alla barn kan känna sig stolta över sig själva och sin etniska tillhörighet.

Insats
Arbetslaget diskuterar och delger varandra eventuella artiklar, böcker, och annat material som kan vara tillförande i arbetet med barnen.

All personal väljer böcker för barngruppen som lyfter fram olika etniska tillhörigheter. På avdelningarna ska det finnas bilder som speglar olika livsmiljöer, genom bildspel.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året där böcker och bilder förnyas.

Främja arbete för att stävja kränkande behandling.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla ska känna sig trygga och välkomna till förskolan.

Verksamheten strävar efter att minska tillfällen av kränkande behandling.

Arbetslaget diskuterar olika dilemman som förekommit och hur vi kan jobba förebyggande för att alla barnen ska känna sig trygga med oss.

Insats
All personal föregår med gott exempel för att visa barnen hur man är mot varandra.

Barnen ställs inför olika utmaningar och för att barnen ska kunna hjälpa varandra ger personalen feedback på positiva handlingar.

All personal är närvarande, för att kunna se, höra och agera utifrån det som händer i gruppen.

Vi ger barnen en möjlighet till att utveckla sin empati och respekt för allas lika värde. Vi hjälper dem att lösa konflikter genom att ge dem bra redskap.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året. Främja likabehandling oavsett ålder

Främja likabehandling oavsett ålder

Områden som berörs av insatsen
Alla barn oavsett ålder.

Mål och uppföljning
Planeringen av verksamheten ska utgå från barnens val, intresse och nyfikenhet för att kunna skapa bra förutsättningar.

Insats
Vi delar in barnen i mindre grupper oftare för att kunna samtala mer med det enskilda barnet. Vi vuxna ska vara lyhörda på barnens olika val för att skapa nya kamratrelationer.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning

Mål och uppföljning
All personal ska vara välkomnande och bemöta regnbågsfamiljer, det vill säga familjer med homo- och/eller bisexuella föräldrar.

Insats
Hitta böcker och annat material som utvecklar medvetenheten hos personalen för att ta emot regnbågsfamiljer.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året som gör att vi tillsammans ger varandra stöd och hjälp.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning.

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Anpassa vår verksamhet med hänsyn till barnets förutsättning och ge dem förutsättningar för att kunna delta i olika aktiviteter.

All personal ska vara goda förebilder genom att ha ett förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.

Insats
Skapa bra förutsättningar för barn med en funktionsnedsättning så att hon/han känner sig som en i gruppen. Personalen diskuterar och ger varandra tips som kan vara till hjälp för barnets utveckling såsom litteratur.

Ansvarig
Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs.

Datum när det ska vara klart
Detta är ett fortlöpande arbete under året

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Kartläggning av verksamheten sker genom den information som kommer fram vid samtal med barn, vårdnadshavare, personal och de observationer vi har gjort i barngruppen.

För att utveckla barnens sociala kompetens, samtalar vi med barnen om ”hur vi är mot varandra” och ”hur vi ska vara mot varandra” genom att använda oss av det material i bokserierna ”kompisböckerna och Barnkonventionen”

När man har observerat en situation där barnen utför en negativ handling mot ett annat barn, agerar vi till exempel genom samtal med berörda barn.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns-uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och ålder.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom att observera och reflektera i barngruppen och utifrån det fört diskussioner i arbetslaget för att kunna vidta åtgärder utifrån det vi har observerat i barngruppen.

Resultat och analys

Barnen indelas i mindre grupper, med yngre och äldre barn, för att skapa trygghet och trivsel på förskolan.

Vi diskuterar hur vi tillsammans kan skapa en miljö där alla barn har en möjlighet att utvecklas.

Vi observerar och diskuterar i arbetslaget om vi möter barnen med respekt (barnsyn och förhållningssätt).

Kartläggning av barngruppen

Bland de yngre barnen finns tillfällen då de bara ser till sig själva och sina egna behov. De har svårt att dela med sig och har svårt att föra en dialog med sina kompisar men bland de äldsta barnen ser och hör vi att de för en annan dialog i leken.

Hur jobbar vi?

 • Personalen gör medvetna bokval där samtal runt bilder och text har stor betydelse för att väcka barnen funderingar. För att ge barnen bra förutsättningar behöver de få höra en del böcker flera gånger för att väcka nya frågor och nya samtal uppstår.
 • Personalen är närvarande i barngruppen för att kunna agera, stötta och påvisa vikten av att kommunicera med varandra.
 • Vi jobbar aktivt med barnkonventionens material som är baserat på kompisböckerna och där boksamtalen är en viktig del i varje artikel för att stärka alla barn och göra dem medvetna om sina rättigheter.

Förebyggande åtgärder

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller köns-uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning

Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer och resultaten från observationerna diskuteras i arbetslaget.

Åtgärd

 • vi går aktivt in och medlar i situationer där barn utesluter andra barn, från en aktivitet.
 • vi ger barn som bryter könsbundna lekmönster, positiv bekräftelse.
 • vi möblerar om på avdelningarna så att det finns ”rum i rummen”.
 • vi byter ut och tillför material, utifrån barnens lek och intresse.
 • vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra i olika situationer, som uppstår under dagen

Motivera åtgärd

Barnen är indelade i olika grupper, utifrån ålder och utveckling. Vid reflektionstiden under veckan observerar, reflekterar och diskuterar personalen hur barngruppen fungerar och hur barnen bemöter varandra. Vi synliggör och diskuterar situationer där barnen lätt hamnar i konflikter och åtgärdar genom att vi pedagoger är steget före och förstärker det positiva hos barnet.

En del av barnen utesluter andra barn i gruppen, vid dessa tillfällen samtalar vi med barnen för att göra dem medvetna om sin handling.

Vi jobbar förebyggande med negativt beteende, genom att läsa och samtala med barnen utifrån böcker som tar upp olika problem som kan uppstå i barngruppen.

I vårt arbete med barnen är det viktigt att ha ett förhållningssätt som gör att vi utgår ifrån varje barns olika förutsättningar och behov.

Ansvarig

All personal i arbetslaget

Datum när det ska vara klart

2021-06-30

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus.
 • Det finns alltid minst en anställd i närhet av barnen.
 • Att vi är lyhörda och observanta på barngruppen.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn och föräldrar ska kunna vända sig till alla i arbetslaget, arbetsledaren och rektorn.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Pedagogen avleder/avbryter omedelbart handlingen som kan vara kränkande och samtalar kring det som hänt och låter båda sidorna komma till tals. Pedagogen är tydlig med att det som hänt inte är acceptabelt. Barnen och pedagogen samtalar, om det är möjligt, om andra alternativ att lösa konflikten eller undvika att kränkningen upprepas.

Pedagogen ansvarar för att vårdnadshavare till samtliga inblandade barn blir informerade om händelsen.

Pedagogerna dokumenterar det som hänt samt följer upp och arbetar förebyggande så att kränkningen inte upprepas.

Vid händelse som kan vara kränkande behandling gör pedagogen omgående en anmälan till rektor. Blanketten finns på S:Utbildningsförvaltningen. Anmälan görs i varje enskilt fall och det ska alltså inte vara upprepande kränkningar för att en anmälan ska göras.

Rektorn gör direkt anmälan om misstänkt kränkning till huvudman.
Rektorn återkopplar till den pedagog som anmälde kränkningen och startar omgående en utredning. Vid behov kontaktar rektor extern expertis

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Se till att handlingen stoppas och meddela rektor som utreder situationen och vidtar åtgärder och anmäler till huvudman.

Rutiner för uppföljning

Åtgärderna följs upp och utvärderas i juni 2021.

All personal är ansvariga samt rektor.

Rutiner för dokumentation

Barn-barn
Vidtagna åtgärder där ett barn kränks av andra barn dokumenteras och förvaras bland barnets uppgifter.

Ansvarig är den pedagog som har fört samtal med de berörda barnen.

Personal-barn
Vidtagna åtgärder när ett barn kränks av personal dokumenteras och arkiveras. Ansvarig är rektor.

Ansvarsförhållande
Ansvarsfördelningen för det åtgärdade arbetet finns under respektive punkt.