Kultur, fritid, turism

 Högsby kommun garanterar att:

 -personalen behandlar alla människor lika och med samma respekt
 oavsett kön, ålder, religion, härkomst, sexuell läggning, funktionshinder m.m. 

-e-post besvaras eller bekräftas snarast

-muntlig information kan fås på svenska och engelska

-publika datorer med Internet erbjuds gratis

-möjlighet finns att köpa varm dryck i automat

-föreningar får kopiera enligt gällande beslut 

-lokalerna är handikappanpassade för besökare

 

 Biblioteket

 Högsby kommun garanterar att:

-lån av bibliotekets samtliga medier förutom dvd-filmer är gratis

-i möjligaste mån införskaffa medier som inte finns tillgängliga på plats

-beståndet av medier på biblioteket förnyas och utvecklas på ett allsidigt sätt

-bibliotekets mediekatalog finns tillgänglig på Internet

-tillgång finns till lättlästa böcker, böcker på andra språk, storstilsböcker och talböcker

-det finns medier för barn och unga med funktionshinder

-alla som önskar utnyttja bibliotekets resurser men på grund av ålder eller handikapp inte kan ta sig till biblioteket erbjuds ”boken kommer”

-all bibliotekspersonal har legitimation att uppvisa för de som har tjänsten ”boken kommer”

-biblioteket erbjuder en timmes guidning på Internet för nybörjare

-bokningsbara utrymmen finns för studier och möten

 

Skolbibliotek

 Högsby kommun garanterar att:

-skolbiblioteket på Fröviskolan är bemannat under skoldagar (undantag vid sjukdom)

-ytterskolornas bibliotek bemannas en förmiddag varannan vecka (undantag vid sjukdom)

-biblioteket garanterar att medier till samtliga skolbibliotek köps in kontinuerligt

-biblioteket erbjuder vid efterfrågan s.k. bokprat och andra läsfrämjande åtgärder för elever, pedagoger och föräldrar

 

Turism

 Högsby kommun garanterar att:

-personalen behärskar svenska och engelska i tal och skrift

-efterfrågad turistinformation förmedlas om besöksmål i regionen, både muntligt och skriftligt

-turistbyrån tillhandahåller lokalt och regionalt broschyrmaterial

-information på hemsidan uppdateras regelbundet

 

 Kultur

 Högsby kommun garanterar att:

-samarbeta med föreningar och organisationer för att sprida och öka kulturutbudet

-marknadsföra det lokala kulturutbud som erbjuds på kommunens hemsida

-organisera kulturaktiviteter för barn och ungdom både under skoltid och fritid

 

 Fritid

 Högsby kommun garanterar att

-tillhandahålla ett aktuellt föreningsregister på hemsidan med uppgifter lämnade av respektive förening

-upplåta tillgängliga sport- och gymnastiksalar för uthyrning till föreningar, organisationer och privatpersoner

-betala ut bidrag och stipendier efter fastställda normer

-hålla träffar för olika föreningar minst två gånger per år

-uppmuntra samarbete föreningar emellan samt även med kommunen och andra organisationer

-bedriva ungdomsverksamhet under de förutsättningar som finns

-bedriva sommarsimskola

-samarbeta med kommunens olika verksamheter med drogförebyggande insatser för barn och unga

 

 Inflyttarservice

 Högsby kommun garanterar att:

-tillhandahålla allmänt och aktuellt informationsmaterial till nyinflyttade

-personer som tar kontakt erbjuds ett möte