Något förenklat kan sägas att ekonomiskt bistånd kan beviljas till den som bor och/eller vistas i kommunen om tre förutsättningar är uppfyllda:

 1. Personen ska göra vad den kan för att försöka förändra sin situation. Med det avses bland annat att den som är arbetslös och arbetsför ska vara aktivt arbetssökande, och inskriven på Arbetsförmedlingen. Detta för att hen så snart som möjligt ska kunna få ett arbete och försörja sig själv.
 2. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Med det avses bland annat att personen ska ha använt sig av alla andra möjliga försörjningsvägar, till exempel ha ansökt om möjliga ersättningar och bidrag från Försäkringskassan eller använt sig av sparade medel.
 3. Det som personen ansöker om ska syfta till att uppnå skälig levnadsnivå. Detta innebär till exempel att kostnaden för hyra bör motsvara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.

Gör gärna en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida innan du ansöker. Provberäkningens resultat är ingen garanti för att du kommer beviljas försörjningsstöd.

För att din rätt till bistånd ska kunna prövas måste följande handlingar bifogas din ansökan:

 • Ifylld självutredning
 • Ifylld aktivitetsrapport
 • Samtliga inkomstuppgifter för de senaste tre månaderna för alla familjemedlemmar
 • Kontoöversikt och kontoutdrag över alla familjemedlemmars konton skall inkomma från samtliga banker, även utländska.
 • Senaste inkomstdeklarationen samt slutskattsedel
 • Individuell planering med Arbetsförmedlingen
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Uppgifter om inregistrerat företag vid egen firma
 • Hyres- eller inneboendekontrakt och hyresavi vid hyrd bostad
 • Uppgifter om lån och driftskostnader vid ägd bostad
 • Beslut/intyg på ansökta ersättningar du kan ha rätt till. Till exempel bostadsbidrag, CSN, pension, A-kassa, med mera.
 • Studieintyg för unga över 18 år som bor hos föräldrar.
 • Underlag på samtliga utgifter som du ansöker om exempelvis hyra, el, sjukvård, hemförsäkring
 • Kopia på förordnandet av god man/förvaltare
 • Kopia på giltig legitimationshandling för alla familjemedlemmar
 • Utländska medborgare ska uppvisa dokument som styrker uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
 • Studieintyg/kopia på anmälan gällande SFI för dig som studerar eller är i behov av att utveckla svenska språket

Om din ansökan inte är komplett, det vill säga att handlingar och uppgifter saknas kommer din ansökan att returneras för nödvändig komplettering, detta medför att handläggningstiden blir förlängd eller att du får avslag på din ansökan om kompletteringen inte gjorts inom en viss angiven tid.

Om du har fått försörjningsstöd eller övrigt ekonomiskt bistånd genom att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig samt åtalas för bedrägeri. Om du fått en felaktig utbetalning kan socialtjänsten kräva tillbaka det som betalats ut för mycket.