Vi i Högsby kommun följer Folkhälsomyndighetens vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga, följande gäller;

  • Vid ett negativt provsvar på ett covid 19-test kan barnet återgå till skola och andra verksamheter, såvida barnets allmäntillstånd tillåter.
  • Vid ett positivt provsvar ska barnet stanna hemma enligt de förhållningsregler som smittskyddsläkaren meddelar. Barnet ska stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet därefter har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet.
  • Tas inget prov ska barnet stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period ska kontakt med personer utanför hushållet undvikas. Om barnet, 7 dagar efter insjuknandet, fortfarande har lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan dock barnet återgå till skola och annan verksamhet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Rekommendation gällande testning;

Barn i förskola

I enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning rekommenderas barn i förskoleålder i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19.

Barn i förskoleklass, grundskola och ungdomar i gymnasieskola

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas vid förkylningssymtom.

Att testa barn och ungdomar

Covid 19-prov på barn under 16 år bör i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn. För ungdomar över 16 år tillämpas egenprovtagning enligt samma rutiner som för vuxna.

Hur får skolan reda på vilket provsvar barnet/eleven får?

Får barnet/eleven ett positivt provsvar tar vårdnadshavaren/eleven kontakt med de som smittskyddsläkaren uppmanar till. Någon särskild rapportering av barns och elevers negativa provsvar görs inte. Vårdnadshavare och elever rapporterar frånvaro som vanligt till förskola/skola.

För mer information hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se eller www.1177.se